IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA GEOSS D.O.O.

Izobraževalni center Geoss d.o.o iz Litije je naslednik Delavske univerze Litija in ima več kot 50 letno tradicijo na področju izobraževanja odraslih.

 

Izvajamo formalne in neformalne izobraževalne programe. Ponujamo osnovnošolski program (LINK), 11 srednješolskih (LINK) in 6 višješolskih (LINK) programov s področij strojništva, logistike, informatike, predšolske vzgoje, trženja, ekonomije, poslovnih študij in sociale itd.

V zadnjih letih je bila večja pozornost namenjena različnim projektom, ki razvijajo in spodbujajo vseživljenjsko učenje med različnimi ciljnimi skupinami, zlasti med ranljivimi (starejše osebe, podeželsko prebivalstvo, priseljenci, osebe z motnjami v duševnem razvoju, brezposelni, mladi, ki niso vključeni v redni izobraževalni sistem) pri katerih krepimo socialne, funkcionalne in digitalne kompetence, spodbujamo njihovo samostojnost ter osebno rast in jih učimo sodelovanja. Pri svojem delu sledimo lokalnim, regionalnim in širšim nacionalnim in evropskim potrebam. Vsako leto je v našem centru v različnih izobraževalnih programih vključenih približno 1000 udeležencev.

Cilji naše organizacije so izboljšanje učnih rezultatov s kakovostnim poučevanjem in prijaznim učnim procesom, usposabljanje in vključevanje mentorjev in učiteljev v inovativen in celovit pristop k učenju, krepitev in povečevanje samozavesti udeležencev, vključenih v izobraževanje, prizadevanje za pravičnost in vključevanje vseh ranljivih družbenih skupin z manj priložnostmi v vseživljenjsko izobraževanje, podpora socialno izključenim, osipnikom in manj kvalificiranim odraslim, priseljencem in intelektualno oviranim osebam ter mladim, ki so opustili šolanje.

Aktivno smo vključeni v naše družbeno okolje in s svojim delom bomo še naprej zagotavljali gospodarske in družbene izboljšave v okolju, ki zagotavljajo trajnostni razvoj, razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc na vseh ravneh in dvig kakovosti življenja ljudi.

 Evropski projekti:

 

EU Program

Leto

Naziv projekta

Opis projekta

Evropa za državljane

2018

Celostni pristop k izmenjavi znanja o sistemih socialnega vključevanja priseljencev in vloga lokalnih organov EU

V sedmem letu je sirski konflikt sprožil največjo svetovno humanitarno krizo in razsvetljenstvo po drugi svetovni vojni. Evropska unija in njene države članice so vodilni pri zagotavljanju mednarodne pomoči v tej krizi.

Begunska kriza večja kot je, bolj se povečujejo občutki nestrpnosti in socialne izključenosti. Čeprav so bile sprejete različne politike na ravni EU in na nacionalni ravni, pojav nestrpnosti, diskriminacije in rasizma ne kaže nobenega znatnega zmanjšanja v Evropi. Razlog za takšne negativne občutke prebivalstva EU je, da se od začetka krize, torej od začetka leta 2010 ni omogočilo ustreznih redukcijskih signalov. Posledično države članice EU, predvsem tiste, ki večinoma sprejemajo begunce/prosilce za azil (Italija, Nemčija, Španija itd.) nemudoma vzpostavijo pomemben sprejemni sistem, ne da bi pri tem namenili ustrezno pozornost državljanom in njihovim občutkom. S tem namenom bo pričujoči projekt združil države EU, ki gostijo priseljence/prosilce za azil, ki prihajajo iz držav izven EU pri naslednjih točkah:

- deliti skupne in integrirane prakse, namenjene obveščanju državljanov o delovanju njihovih sprejemnih sistemov;

- poiskati skupne prakse, katerih cilj je omogočiti sisteme za sprejem in zaščito, ki delujejo v državah EU, za spodbujanje sistema, ki omogoča stike domačinov z begunci/priseljenci/prosilci za azil;

- okrepiti sisteme socialnega vključevanja za begunce/priseljence/prosilce za azil s pomočjo prostovoljnih ukrepov, ki jih neposredno predlagajo državljani držav gostiteljic;

- najti skupne komunikacijske kanale, ki beguncem/priseljencem/prosilcem za azil omogočajo, da se predstavijo gostiteljskim skupnostim;

- pripraviti predloge za spremembe politik, namenjene krepitvi socialne vključenosti in boljšemu sobivanju, zahvaljujoč prispevkom, ki prihajajo od državljanov držav gostiteljic - predstavnikov občin ter občanov.

Erasmus+ K1

2017

Mobilnost študentov in osebja pod okriljem Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije

Primarni cilj konzorcija je spodbuditi internacionalizacijo v višjem strokovnem šolstvu: izboljšati sodelovanje med zaposlenimi iz posameznih strok za večjo inovativnost in razvoj stroke, spodbuditi še vedno prenizko mobilnost študentov kot osebja, preko konzorcija okrepiti kadrovske in strokovne zmožnosti ter kapacitete za organizirano vodenje strategije mobilnosti in internacionalizacije.

Program Erasmus+ K2 Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

2016

Poustvarjanje Evropejcev skozi zgodovino, umetnost in kulturo

Cilj tega projekta je razširiti ponudbo izobraževanja za temeljna znanja in ključne usposobljenosti z uporabo  učnih možnosti, ki jih ponuja kultura in umetnost, prav tako pa z gradnjo na zgodovini v kontekstu življenjskih izkušenj učencev.

Projekt obravnava tudi horizontalno prednostno nalogo vključujočega izobraževanja in usposabljanja. Učne možnosti bodo vključujoče in bodo osredotočene na odrasle, mlade in stare, ki sčasoma lahko pomagajo v podajanju znanja znotraj posameznih skupnosti in tako pomagajo ljudem vseh starosti, da si opomorejo od izkušnje begunstva in da se začnejo vključevati in rasti znotraj nove skupnosti.

Z razvojem učnih metodologij, materialov in orodij, katerih namen je premagovati izključenost, ki jo izkušajo begunci zaradi neobvladovanja novega jezika in zaradi ovir, ki jih povzroča nenadna presaditev v novo kulturo skupaj z osebnimi stiskami in nizko kvaliteto življenja, si projekt prizadeva združevati humanističen pristop z inovativnim učnim procesom in hkrati omogoča začetek nemotenega procesa integracije za vključevanje beguncev v družbo in delovni trg gostujoče države.

Program Erasmus+ K1

2016

Mobilnost višješolskih študentov na prakso v tujino

Študentom je bilo omogočeno opravljanje prakse v tujini pri organizacijah s podorčja dela študentov ter v skladu z njihovimi potrebami, pričakovanji in željami.

Program Erasmus+ K1

2016

Podpora odraslim k uspehu

Projekt je izvajalo Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah, ki nam je s pomočjo ogledov primerov dobrih praks in sodelovanja z drugimi organizacijami s področja v tujini pripomoglo k profesionalnemu razvoju kadrov.

Programme Erasmus + K2 Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

2015

Napredovanje podjetništva in zaposljivosti – EE-ADVANCE

Glavni namen projekta je bil vzpodbujanje podjetniškega izobraževanja in socialnega podjetništva predvsem med mladimi. Z vzpostavitvijo strateških partnerstev med gospodarstvom, javnim sektorjem, socialnim podjetništvom in institucijami poklicnega in strokovnega izobraževanja z inovativnimi metodami se med mladimi razvijajo ključne in transverzalne kompetence, ki so potrebne za uspešno podjetništvo.

Nacionalni projekti:

 

Leto

Naziv projekta

Opis projekta

2017

Festival obetavnih poklicev in zaposlovanja

Dogodek je bil namenjen brezposelnim, prijavljenim na ZRSZ kot iskalci zaposlitve. Namen dogodka je bil:

-  vzpostaviti medsektorsko povezavo med institucijami, ki delujejo na področju trga dela, sociale, mladinskega dela in izobraževanja,

-  predstaviti osebne primere dobrih praks iskanih poklicev,

-  ozavestiti brezposelne iskalce zaposlitve v regiji o pomenu aktualnega in uporabnega znanja kot konkurenčne prednosti na trgu dela, jim predstaviti, da je le tega je možno pridobiti izključno z vključevanjem v kvalitetne programe vseživljenjskega učenja, katera na IC Geoss d.o.o.  izvajamo v tesnem medsebojnem sodelovanju z institucijami in podjetji.

Dogodek je bil izveden  individualnim pristopom (individualni razgovori s predstavniki institucij in poklicev v avli), v pozitiven vzdušju, kar je omogočilo snovanje rešitev za posameznikove konkretne izzive.

Udeleženci so se na dogodku seznanili s povsem svežimi in aktualnimi informacijami glede:

- obetavnih poklicev v naši regiji,

- kje in kako je možno pridobiti formalno izobrazbo in neformalne veščine za opravljanje teh poklicev na način, ki je za vas najugodnejši,

- o možnostih samozaposlitve,

- brezplačnih izobraževalnih programov in usposabljanji ter projekti v naši regiji, ki omogočajo pridobitev veščin, ki jih danes nujno potrebujejo za zaposlitev ali ohranitev delovnega mesta.

Odzivi udeležencev in predstavnikov institucij so bili zelo pozitivni.

2017

Zaposlitveni sejem v Litiji 2017

Dogodek je bil namenjen povezovanju delodajalcev v lokalnem in širšem okolju s predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, ponudnikom izobraževalnih storitev Izobraževalnim centrom Geoss d.o.o., in iskalci zaposlitve, registriranimi na Zavodu RS za zaposlovanje.

Zaposlitveni sejem v Litiji smo se na IC Geoss d.o.o. odločili organizirati zato, ker predvidevamo, da bi se število brezposelnih v našem lokalnem okolju in širše zmanjšalo, če bi potekalo več aktivnosti, kjer bi se izmenjale informacije med delodajalci, institucijami in iskalci zaposlitve o predvidenih potrebah po kadrih in zahtevanih kompetencah v prihodnosti.

Želeli smo prikazati nujnost vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja tako z vidika posameznika, kot tudi z vidika podjetij in celotne skupnosti, predvsem zaradi hitrih vsakodnevnih sprememb, razvoja novih znanj in tehnologij, ostre konkurence in nestabilnih mednarodnih razmer. S sejmom smo želeli vzpostaviti neposreden kontakt med predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, delodajalci v lokalnem okolju, izvajalci formalnih in neformalnih izobraževalnih programov in iskalci zaposlitve. Dogodek je bil izjemno uspešen. Udeležba je bila zelo številčna, saj se je dogodka udeležilo 213 oseb, od tega 182 brezposelnih, 13 drugih iskalcev zaposlitve in 18 predstavnikov delodajalcev iz širše regije . Odzivi udeležencev in ponudnikov zaposlitev zelo pozitivni. Sklenjenih je bilo nekaj konkretnih dogovorov o zaposlitvah. V prihodnosti načrtujemo nadaljevati s tovrstnimi dogodki in želimo, da bi Zaposlitveni sejem v Litiji v organizaciji IC Geoss d.o.o. postal tradicionalen.

S tem nadaljujemo z našim poslanstvom – s sodelovanjem in povezovanjem Ic Geoss d.o.o. s podjetji in organizacijami v lokalnem okolju in s tem prispevati h gospodarski rasti ter splošnemu napredku v občini Litija in širše.

2017

Neformalni izobraževalni programi za brezposelne v letu 2017

Namen programov je povečati vključenost brezposelnih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj programa je izboljšati temeljne kompetence sporazumevanja v tujih jezikih ter digitalne pismenosti brezposelnih s pomočjo brezplačnih usposabljanj. Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih pristojna območna služba napoti na izobraževanje po programih.

2016 - 2019

Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016 - 2019

S programi v projektu se povečuje vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšuje njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi in starejši od 45 let.

Ciljna skupina, ki se vključuje v programe usposabljanja, so zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter promoviranje vseživljenjskega učenja.

2015

Delavnica Ali sem za podjetništvo?

Ciljna skupina vključena v izvajanje aktivne politike zaposlovanja so brezposelne osebe, vpisane v evidenco iskalcev zaposlitve Zavoda RS za zaposlovanje. V okviru izvedbe programa so brezposelne osebe pridobile znanja o podjetništvu, prednostih, nevarnostih in napakah, ki se dogajajo v podjetništvu, pravnoorganizacijskih oblikah podjetništva, postopku in pogojih registracije, …

2014

Priprava poslovnega načrta z analizo trga

Priprava poslovnega načrta in analiza trga. Ciljna skupina vključena v izvajanje aktivne politike zaposlovanja so brezposelne osebe, vpisane v evidenco iskalcev zaposlitve Zavoda RS za zaposlovanje.

2014

Želim postati podjetnik – ali znam tržiti sebe?

Ciljna skupina vključena v izvajanje aktivne politike zaposlovanja so brezposelne osebe, vpisane v evidenco iskalcev zaposlitve Zavoda RS za zaposlovanje. Udeleženci so pridobili komunikacijske sposobnosti, spoznali podjetniško osebnosti, pridobili oz. spoznali ključne prodajne veščine, mreženje, samozaupanje, moč čustev, NLP. Kaj je blagovna znamka, priprava celotne grafične podobe. Razvijali so znanja spretnosti tržnega komuniciranja in poslovnega bontona.

2014

Delavnica Ali sem za podjetništvo?

Ciljna skupina vključena v izvajanje aktivne politike zaposlovanja so brezposelne osebe, vpisane v evidenco iskalcev zaposlitve Zavoda RS za zaposlovanje. V okviru izvedbe programa so brezposelne osebe pridobile znanja o podjetništvu, prednostih, nevarnostih in napakah, ki se dogajajo v podjetništvu, pravnoorganizacijskih oblikah podjetništva, postopku in pogojih registracije, …

2014

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU - MI)

Program je sestavljeni iz naslednjih vsebinskih sklopov na podlagi katerih so udeleženci pridobili naslednja znanja in spretnosti:

Temeljno znanje in spretnosti

×           Govorne spretnosti

×           Bralne spretnosti

×           Pisne spretnosti

×           Računske spretnosti

×           Raba informacijske tehnologije

×           Splošna poučenost

Socialne spretnosti

×           Komunikacija

×           Medčloveški odnosi

Vseživljenjsko učenje

×           Odgovornost za lastno učenje in napredovanje

Aktivno državljanstvo

2011

Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2011

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošnih izobraževalnih programov v izobraževanju odraslih v šolskem letu 2010/11. Izvajali so se programi s področja trajnostnega razvoja, jezikovnega izražanja, zdravja, nacionalne identitete in usposabljanja za aktivno državljanstvo, socialne kompetence, medgeneracijsko učenje, ekologija, aktivno in kakovostno staranje, spodbujanje in motivacija za učenje, učenje učenja.  Ciljne skupine, vključene v projekt so bili migranti, osipniki, brezposelni in osebe s posebnimi potrebami.

2010 - 2013

Dvig ravni pismenosti

Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. Cilj operacije je bil razviti temeljne zmožnosti za kakovostno opravljanje dela, ustvariti pogoje za ohranjanje in zvišanje ravni temeljnih zmožnosti na delovnem mestu oz. izboljšati ekonomski in socialni položaj, spodbujati udeležence k zviševanju izobrazbene ravni, izboljšati ravni digitalne in računalniške pismenosti in ustvariti pogoje za osebnostni razvoj. Ciljna skupina so zaposleni, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni s poudarkom starejših od 45 let.

2010 - 2011

Ukrep Usposabljanje in izobraževanje, aktivnost Formalno izobraževanje

Predmet ukrepa in aktivnosti je financiranje in izvajanje aktivnosti formalnega izobraževanje za brezposelne osebe v šolskem oz. študijskem letu 2010/2011, za programe za katere je izobraževalna organizacija vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport.

Predmet pogodbe je bilo financiranje formalnega srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov trgovec, ekonomski tehnik (srednje strokovno izobraževanje in poklicno tehniško izobraževanje) ter strojni tehnik (poklicno tehniško izobraževanje) ter višješolskih programov strojništvo (VI/I) in organizator socialne mreže (VI/I). Vključene so bile brezposelne osebe z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in srednjo strokovno izobrazbo.

2010

Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2010

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošnih izobraževalnih programov v izobraževanju odraslih v šolskem letu 2009/10, infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2010 ter programov združenj organizacij za izobraževanje odraslih v letu 2010. Izvajale so se dejavnosti v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, izobraževalni programi s področja jezikovnega izobraževanja angleščine in nemščine. Vključene so bile različne ciljne skupine iz lokalnega okolja.

2009 - 2010

Ukrep Usposabljanje in izobraževanje, aktivnost Formalno izobraževanje

Predmet ukrepa in aktivnosti je financiranje in izvajanje aktivnosti formalnega izobraževanja za brezposelne osebe v šolskem letu oz. študijskem letu 2009/2010, za programe za katere je izobraževalna organizacija vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport.

Predmet pogodbe je bilo financiranje formalnega srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov trgovec, ekonomski tehnik (srednje strokovno izobraževanje in poklicno tehniško izobraževanje) ter strojni tehnik (srednje strokovno izobraževanje) ter višješolskega program organizator socialne mreže (VI/I). Vključene so bile brezposelne osebe z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in srednjo strokovno izobrazbo.

2009

Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2009

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošnih izobraževalnih programov v izobraževanju odraslih v šolskem letu 2008/09, infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2009 ter programov združenj organizacij za izobraževanje odraslih v letu 2009. Izvajale so se dejavnosti v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, izobraževalni programi s področja jezikovnega izobraževanja, izobraževalni programi s področja družboslovnih ved in ohranjanja kulturne dediščino. Vključene so bile različne ciljne skupine, poudarek na izobraževanju starejših odraslih.

2008 - 2009

Ukrep Usposabljanje in izobraževanje, aktivnost Formalno izobraževanje

Predmet ukrepa in aktivnosti je financiranje in izvajanje aktivnosti formalnega izobraževanje za brezposelne osebe v šolskem letu 2008/2009, za programe za katere je izobraževalna organizacija vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport.

Predmet pogodbe je bilo financiranje formalnega srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov trgovec in ekonomski tehnik. Vključene so bile brezposelne osebe z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in največ srednjo poklicno izobrazbo.

2007 - 2008

Ukrep Usposabljanje in izobraževanje, aktivnost Formalno izobraževanje

Predmet ukrepa in aktivnosti je financiranje in izvajanje aktivnosti formalnega izobraževanje za brezposelne osebe v šolskem letu 2007/2008, za programe za katere je izobraževalna organizacija vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport.

Predmet pogodbe je bilo financiranje formalnega srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov trgovec in ekonomski tehnik. Vključene so bile brezposelne osebe z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in največ srednjo poklicno izobrazbo. 

 

 

 


Vabljeni k ogledu naše PUBLIKACIJE za šolsko oz. študijsko leto 2017/2018:

 

 ARHIV PUBLIKACIJ:

 Naslovnica 14 15

 Naslovnica 15 16 1