IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Projekti

Naše poslanstvo je, da s svojim profesionalnim delom, sodelovanjem in povezovanjem s podjetji in organizacijami pri izobraževanju odraslih prispevamo k napredku in razvoju prebivalstva občine Litija, sosednjih občin ter širše regije.

Poleg srednješolskih in višješolskih izobraževalnih programov, tečajev, seminarjev in drugih neformalnih oblik izobraževanja, ki jih izvajamo že vrsto let in desetletij, stremimo tudi k mednarodnemu sodelovanju, predvsem pri projektnem delu, kjer smo vključeni v več nacionalnih in evropskih projektov.

V nacionalnih in predvsem evropskih projektih vidimo priložnosti za nadgrajevanje osnovnega poslanstva. Krepitev inovativnega razmišljanja, nove razvojne možnosti, spoznavanje organizacij in posameznikov iz stroke, udeležbo na mednarodnih dogodkih, usposabljanjih in seznanitev z dobrimi praksami drugje smatramo za ključne izkušnje, ki jih potrebujemo za uresničevanje naše vizije. Vključevanje teh izkušenj v tekoče delo v naši organizaciji pa je temeljno za napredovanje in razvoj Izobraževalnega centra Geoss, v katerem sledimo razvojnim trendom in novostim tako na področju izobraževanja odraslih kot pri vseživljenjskem učenju, pri čemer ne smemo izključiti promocije Občine Litija, širše regije ter nenazadnje Slovenije.

 

Projekti, v katere smo trenutno vključeni, so:

 

·         POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje

S projektom POKI smo pričeli januarja 2012 na Andragoškem centru Slovenije. Projekt  je bil sofinanciran s strani Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Projekt POKI se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007--2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje« ter prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

 

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc – Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016 - 2019

Izobraževalni center Geoss d.o.o. je bil v konzorciju z Zasavsko ljudsko univerzo ter Srednjo tehniško in poklicno šolo Trbovlje uspešen na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Pridobili smo sredstva za delovanje Centra za pridobivanje kompetenc Zasavje (CPK), v okviru katerega bomo lahko zaposlenim nudili številna brezplačna usposabljanja.

Z vključitvijo v projekt smo naredili korak naprej v razvoju vseživljenjskega učenja v Zasavju. 

S programi centra CPK bomo povečali vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšali njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

 

Naš cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi in starejši od 45 let.

 

REHAC Learning

Projekt Poustvarjanje Evropejcev skozi učenje zgodovine, umetnosti in kulture (REHAC Learning) bo preveril, oblikoval in prinesel nove in učinkovite načine izboljševanja usposobljenosti pedagogov, ki usposabljajo in podpirajo begunce.

Učitelji in ponudniki izobraževanja odraslih se zaradi različnih večkulturnih skupin študentov, ki se z njimi podajajo v učenje na vseh nivojih izobraževanja, srečujejo z vse večjimi izzivi. Organiziranje in vodenje takega učenja zahteva nove usposobljenosti in povečano zavest o okoliščinah, s katerimi se soočajo njihove populacije študentov. Namen tega projekta je pomagati pedagogom oceniti in graditi na svojih pedagoških sposobnostih in znanjih z uporabo inovativnih metod, ki temeljijo na izkustvenem učenju. 

Cilj tega projekta je razširiti ponudbo izobraževanja za temeljna znanja in ključne usposobljenosti z uporabo učnih možnosti, ki jih ponujata kultura in umetnost, prav tako pa z gradnjo na zgodovini v kontekstu življenjskih izkušenj učencev.

Projekt obravnava tudi horizontalno prednostno nalogo vključujočega izobraževanja in usposabljanja. Učne možnosti bodo vključujoče in bodo osredotočene na odrasle, mlade in stare, ki sčasoma lahko pomagajo v podajanju znanja znotraj posameznih skupnosti in tako pomagajo ljudem vseh starosti, da si opomorejo od izkušnje begunstva in da se začnejo vključevati in rasti znotraj nove skupnosti.

Z razvojem učnih metodologij, materialov in orodij, katerih namen je premagovati izključenost, ki jo izkušajo begunci zaradi neobvladovanja novega jezika in zaradi ovir, ki jih povzroča nenadna presaditev v novo kulturo skupaj z osebnimi stiskami in nizko kvaliteto življenja, si projekt prizadeva združevati humanističen pristop z inovativnim učnim procesom in hkrati omogoča začetek nemotenega procesa integracije za vključevanje beguncev v družbo in delovni trg gostujoče države.

Partnerstvo ima širok razpon strokovnosti pri zagotavljanju izobraževanja odraslih, med katerimi so nekateri partnerji še posebej usposobljeni za formalno izobraževanje učiteljev. Vsi partnerji delajo z begunci in njihovimi učitelji ali pa bodo to počeli v bližnji prihodnosti. Delo poteka znotraj rednih učnih centrov za odrasle, v muzejih in kulturnih centrih ter na univerzah.

 

Skupni dejavniki partnerstva so: spodbujanje migrantov pri vključevanju v novo kulturo, vseživljenjsko učenje, podpora pri pridobivanju temeljnih znanj in spretnosti za »nov začetek« v življenju, uporaba kulturnih ustanov za lajšanje učenja in razvijanje jezika ter potreba po močni podporni mreži za vse ponudnike izobraževanja znotraj Evropske skupnosti in znotraj njihove lastne države. 

 

ERASMUS+

V IC Geoss smo uspešno pridobili Erasmus listino za terciarno izobraževanje – ECHE za programsko obdobje 2014-2020.

 

Univerzitetna listina Erasmus (EUC) predstavlja splošni okvir oz. predpogoj evropskega sodelovanja znotraj aktivnosti Erasmus+ na področju terciarnega izobraževanja. S pridobljeno listino bomo lahko sodelovali v različnih študentskih izmenjavah, učnih mobilnostih in ostalih projektih.

 

Teden vseživljenjskega učenja

TVU je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Prireja se v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'.

·