IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016-2019

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC - BREZPLAČNO ZA ZAPOSLENE

minis  PTPK ležeč   eu1

Izobraževalni center Geoss d.o.o. je bil v konzorciju z Zasavsko ljudsko univerzo ter Srednjo tehniško in poklicno šolo Trbovlje uspešen na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Pridobili smo sredstva za delovanje Centra za pridobivanje kompetenc Zasavje (CPK) v okviru katerega bomo lahko zaposlenim nudili številna brezplačna usposabljanja.

Z vključitvijo v projekt smo naredili korak naprej v razvoju vseživljenjskega učenja v Zasavju. 

S programi centra CPK bomo povečali vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Naš cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi in starejši od 45 let.

KDO SE LAHKO VKLJUČI

Ciljna skupina, ki se bo lahko vključevala v BREZPLAČNE programe usposabljanja so zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. 

Posebno pozornost bomo namenili zaposlenim ženskam, starejšim od 45 let in kmetom.

 

>> Izpolnite informativno prijavnico << 

 

PONUDBA PROGRAMOV USPOSABLJANJA

V letih 2016–2019 bomo skupaj s koordinatorjem in partnerjem izvedli 86 usposabljanj iz naslednjih sklopov:

50-urni programi splošnega neformalnega izobraževanja (SNIO)

20-urni programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oz. certifikata

60-urni program Računalniška pismenost za odrasle (RPO)

50-urni programi Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO)

120-urni programi Usposabljanj za življenjsko uspešnost (programi UŽU)

 

Vsebine programov in prijavnico lahko najdete spodaj.

 

KATERE SO TEMELJNE KOMPETENCE

Kompetence (temeljne zmožnosti) so kombinacija znanja, spretnosti in veščin, odnosov, ustrezajočih okoliščinam. 

Del kompetence predstavljajo tudi osebnostnih lastnosti posameznika, vrednote, motivacija, samopodoba, čustva, vzorci razmišljanja ipd. 

Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujemo za osebno izpolnitev in razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.

Evropski referenčni okvir določa osem ključnih kompetenc:

1) sporazumevanje v maternem jeziku,

2) sporazumevanje v tujih jezikih,

3) matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,

4) digitalna pismenost,

5) učenje učenja,

6) socialne in državljanske kompetence,

7) samoiniciativnost in podjetnost ter

8) kulturna zavest in izražanje.

Ključne kompetence se štejejo za enako pomembne, saj vsaka od njih prispeva k uspešnemu življenju v družbi znanja. 

Poklicne kompetence ali zmožnosti so kompetence, ki jih posameznik potrebuje za uspešno delovanje na določenem poklicnem področju.

PARTNERJI KONZORCIJA

Zasavska ljudska univerza (koordinator projekta)

Izobraževalni center Geoss d. o. o. Litija

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

 

Pri izvajanju projekta bomo sodelovali s partnerji in številnimi podjetji v regiji, ki so v času priprave projekta izkazali interes za sodelovanje: 

Eti Elektroelement d.d., Bartec Varnost, Forstek, KGL Litija, Dom Tisje - enota Litija, Strips, KSP Litija, EVJ in ostalimi. 

Pri animaciji in promociji zaposlenih za vključevanje v usposabljanja nam bodo pomagale vse Območne obrtne zbornice Litija, Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, 

GZS Zasavje, RRA Zasavje, Razvojni center Srca Slovenije, lokalna društva in krajevne skupnosti.

Dejavnosti projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016-2019 sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

SEZNAM PROGRAMOV Z OPISI VSEBIN:

PROGRAMI USPOSABLJANJA ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST - UŽU (120 ur)

-        Most do izobrazbe (UŽU - MI)

-        Izzivi podeželja (UŽU - IP)

-        Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU – RŽU)

             PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH  - SNIO (50 ur)

-          Učinkovita komunikacija v negi in oskrbi

-        Učinkovita komunikacija na delovnem mestu

-        Kakovostno delo s strankami

-        Ohranimo zdravje in vitalnost

-        Komuniciranje v predšolski vzgoji

-        Prvi koraki v svet tujih jezikov

-        Uporabna podjetniška znanja

-        Izboljšajmo medosebno in digitalno komunikacijo

             RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE - RPO (60 ur)

-        Računalniška pismenost za odrasle (RPO)

              NEFORMALNI PROGRAMI ZA PRIDOBIVANJE DIGITALNIH KOMPETENC (RDO) (50 ur)

-        Digitalna znanja za vsakdanjo rabo

-        Uporabno računalništvo

-        Jaz, računalnik in denar

-        Digitalna podpora v tehniški stroki

-        Spletno učenje tujega jezika

-        Digitalno znanje mi olajša delo in popestri življenje

-        Digitalna podpora pri oblikovanju gradiv

               PRIPRAVE (20 ur)

-          Word priprave na ECDL

-        Windows in internet-priprava na ECDL

-        Excel priprava na ECDL

-        Power point priprava na ECDL

-        Priprave za viličariste

-        Pridobitev za pridobitev Temeljne kvalifikacije za voznike

-        Priprave na preverjanje iz sistema HACCPOperacijo delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost,« prednostne naložbe 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 1 »Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje«.