IC Geoss

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2

1270 Litija

 

 

Tel.: 01 8980-570

Mob.: 031 759-355

 

Delovni čas referata

Naša lokacija

Logo EKP socialni sklad SLO

MIZS slo

logo mddsz

kenguru

Prijava za udeležence

Točka definitivno aktivno – Točka DA

logo mddsz  Logo EKP socialni sklad SLO  kenguru  geoss 

Izobraževalni center Geoss d.o.o. je bil uspešen pri prijavi na javnem razpisu »Razvoj in izvajanje programa socialne aktivacije«. Nosilec projekta je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Javni razpis sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Projekt smo poimenovali Točka definitivno aktivno - Točka DA. Z izvajanjem smo pričeli v začetku junija 2018. V projektu bomo s celostnim pristopom vplivali na socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti. Od junija 2018 do konca maja 2019, bomo izvedli dva šestmesečna programa socialne aktivacije. V vsak posamezni program bo vključenih 15 oseb.

 

Projekt razvija in vzpostavlja celovit model socialne aktivacije, z namenom zagotavljanja transparentnega, usklajenega in celostnega obravnavanja oseb, ki tvegajo revščino in so socialno izključene. Model socialne aktivacije ustrezno povezuje vse relevantne institucije v procesu.

 

Cilji celostnega procesa aktivnega vključevanja, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega medresorskega sodelovanja, so:

 • vzpostavitev celostnega modela socialne aktivacije,

 • opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje k trgu dela,

 • preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjšanje neenakosti v zdravju.

Vključitev oseb v program socialne aktivacije zasleduje tudi naslednje cilje:

 • razvoj socialnih veščin in spretnosti,

 • dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo,

 • pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti,

 • osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za njihovo približevanju trga dela,

 • aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije,

 • dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela.

 

V program socialne aktivacije se lahko vključijo osebe iz naslednjih ciljnih skupin:

 • odrasli upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: DSP),

 • odrasle osebe s kompleksno socialno problematiko, ki niso prejemniki DSP,

 • osebe, ki so na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT; v nadaljevanju: ZUTD) vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.

 

 

Vsebina:

6 – mesečni program je sestavljen iz treh modulov.

Modul I: Uvodni modul (1 mesec)

Spoznavanje, motiviranje udeležencev, krepitev samopodobe, ugotavljanje potreb udeležencev, vzpostavitev dinamike in vsakodnevne rutine skupine, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeležencev nanj, obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij kot npr. zdravstveni domovi s preventivnimi zdravstvenimi programi ali predstavitev potencialnih delodajalcev ter obiski različnih ustanov v lokalnem okolju s strani udeležencev (npr. knjižnica, referenčna ambulanta v zdravstvenem domu, karierni center, gledališče, muzej, galerija, telovadno društvo ipd.).

V vsebino I. modula je zajeta priprava individualnega izvedbenega načrta, ki se nanaša na vlogo udeleženca v izbranem programu socialne aktivacije.

Modul II: Izvedbeni modul (4 mesece)

Izvedba delovnih aktivnosti in aktivnosti usposabljanja za pridobitev kompetenc za vstop oziroma približanje k trgu dela, kot npr.: učenje skozi delo ter priprava in izdelava končnih produktov/storitev, predstavitev izvedenih (delovnih) aktivnosti programa in morebitnih produktov/storitev na lokalni ravni ali širše.

Sodelovanje z drugimi deležniki na lokalni ravni, še posebej potencialnimi delodajalci ter deležniki, ki lahko prispevajo k dvigu kompetenc vključenih oseb.

Modul III: Izhodni modul (1 mesec)

Pogovori v skupini glede možnosti izhodov iz programa socialne aktivacije, predstavitev danih možnosti, vprašanje iskanja zaposlitve, kontakti s potencialnimi delodajalci na lokalni ravni ali širše. Individualni pogovori s posameznimi udeleženci in dopolnitev individualnega izvedbenega načrta z informacijami glede načrtovanega izhoda in aktivnosti vezanimi na izhod. Obisk strokovnih delavcev Zavoda RS za zaposlovanje, obisk potencialnih delodajalcev. Spodbujanje udeležencev k aktivnemu pristopu bodisi iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali v zaposlitev. Iskanje izhodov za posameznika in priprava končnih poročil individualnega izvedbenega načrta za posameznega udeleženca.

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.