reference2018-08-11T01:52:42+00:00

mednarodni projekti

EU PROGRAM: ERASMUS + K1
LETO: 2016

Študentom je bilo omogočeno opravljanje prakse v tujini pri organizacijah s podorčja dela študentov ter v skladu z njihovimi potrebami, pričakovanji in željami.

EU PROGRAM: ERASMUS + K1
LETO: 2016

Projekt je izvajalo Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah, ki nam je s pomočjo ogledov primerov dobrih praks in sodelovanja z drugimi organizacijami s področja v tujini pripomoglo k profesionalnemu razvoju kadrov.

EU PROGRAM: ERASMUS + K2 (projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks)
LETO: 2015

Glavni namen projekta je bil vzpodbujanje podjetniškega izobraževanja in socialnega podjetništva predvsem med mladimi. Z vzpostavitvijo strateških partnerstev med gospodarstvom, javnim sektorjem, socialnim podjetništvom in institucijami poklicnega in strokovnega izobraževanja z inovativnimi metodami se med mladimi razvijajo ključne in transverzalne kompetence, ki so potrebne za uspešno podjetništvo.

nacionalni projekti

LETO: 2017

Dogodek je bil namenjen brezposelnim, prijavljenim na ZRSZ kot iskalci zaposlitve. Namen dogodka je bil:

 • vzpostaviti medsektorsko povezavo med institucijami, ki delujejo na področju trga dela, sociale, mladinskega dela in izobraževanja,
 • predstaviti osebne primere dobrih praks iskanih poklicev,
 • ozavestiti brezposelne iskalce zaposlitve v regiji o pomenu aktualnega in uporabnega znanja kot konkurenčne prednosti na trgu dela, jim predstaviti, da je le tega je možno pridobiti izključno z vključevanjem v kvalitetne programe vseživljenjskega učenja, katera na IC Geoss d.o.o.  izvajamo v tesnem medsebojnem sodelovanju z institucijami in podjetji.

Dogodek je bil izveden  individualnim pristopom (individualni razgovori s predstavniki institucij in poklicev v avli), v pozitiven vzdušju, kar je omogočilo snovanje rešitev za posameznikove konkretne izzive.

Udeleženci so se na dogodku seznanili s povsem svežimi in aktualnimi informacijami glede:

 • obetavnih poklicev v naši regiji,
 • kje in kako je možno pridobiti formalno izobrazbo in neformalne veščine za opravljanje teh poklicev na način, ki je za vas najugodnejši,
 • o možnostih samozaposlitve,
 • brezplačnih izobraževalnih programov in usposabljanji ter projekti v naši regiji, ki omogočajo pridobitev veščin, ki jih danes nujno potrebujejo za zaposlitev ali ohranitev delovnega mesta.

Odzivi udeležencev in predstavnikov institucij so bili zelo pozitivni.

LETO: 2017

Dogodek je bil namenjen povezovanju delodajalcev v lokalnem in širšem okolju s predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, ponudnikom izobraževalnih storitev Izobraževalnim centrom Geoss d.o.o., in iskalci zaposlitve, registriranimi na Zavodu RS za zaposlovanje.

Zaposlitveni sejem v Litiji smo se na IC Geoss d.o.o. odločili organizirati zato, ker predvidevamo, da bi se število brezposelnih v našem lokalnem okolju in širše zmanjšalo, če bi potekalo več aktivnosti, kjer bi se izmenjale informacije med delodajalci, institucijami in iskalci zaposlitve o predvidenih potrebah po kadrih in zahtevanih kompetencah v prihodnosti.

Želeli smo prikazati nujnost vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja tako z vidika posameznika, kot tudi z vidika podjetij in celotne skupnosti, predvsem zaradi hitrih vsakodnevnih sprememb, razvoja novih znanj in tehnologij, ostre konkurence in nestabilnih mednarodnih razmer. S sejmom smo želeli vzpostaviti neposreden kontakt med predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, delodajalci v lokalnem okolju, izvajalci formalnih in neformalnih izobraževalnih programov in iskalci zaposlitve. Dogodek je bil izjemno uspešen. Udeležba je bila zelo številčna, saj se je dogodka udeležilo 213 oseb, od tega 182 brezposelnih, 13 drugih iskalcev zaposlitve in 18 predstavnikov delodajalcev iz širše regije . Odzivi udeležencev in ponudnikov zaposlitev zelo pozitivni. Sklenjenih je bilo nekaj konkretnih dogovorov o zaposlitvah. V prihodnosti načrtujemo nadaljevati s tovrstnimi dogodki in želimo, da bi Zaposlitveni sejem v Litiji v organizaciji IC Geoss d.o.o. postal tradicionalen.

S tem nadaljujemo z našim poslanstvom – s sodelovanjem in povezovanjem Ic Geoss d.o.o. s podjetji in organizacijami v lokalnem okolju in s tem prispevati h gospodarski rasti ter splošnemu napredku v občini Litija in širše.

LETO: 2017

Namen programov je povečati vključenost brezposelnih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj programa je izboljšati temeljne kompetence sporazumevanja v tujih jezikih ter digitalne pismenosti brezposelnih s pomočjo brezplačnih usposabljanj. Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih pristojna območna služba napoti na izobraževanje po programih.

LETO: 2017

ŠTUDIJSKI KROŽEK je brezplačna splošnoizobraževalna oblika skupinskega prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka nehierarhično in se zaključi s skupnim dogodkom. Skupino tvori 5–12 ljudi, ki se vsaj petkrat srečajo, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. Običajno je srečanj več kot deset, povprečno število ur pa presega 35, porazdeljenih na več kot tri in pol meseca. Odnosi v krožku so enakopravni, sproščeni in prijateljski. Delo je ustvarjalno, sodelovalno in načrtovano. Pričneta in ženeta ga potreba in zanimanje posameznika, ki se po svojih močeh in volji dejavno vključuje v učenje in delo krožka. Krožek vodi za vodenje posebej usposobljen mentor. Tako učenje je zahtevno, vendar daje udejstvovanju posameznika svobodo in smisel.

LETO: 2015

Ciljna skupina vključena v izvajanje aktivne politike zaposlovanja so brezposelne osebe, vpisane v evidenco iskalcev zaposlitve Zavoda RS za zaposlovanje. V okviru izvedbe programa so brezposelne osebe pridobile znanja o podjetništvu, prednostih, nevarnostih in napakah, ki se dogajajo v podjetništvu, pravnoorganizacijskih oblikah podjetništva, postopku in pogojih registracije…

LETO: 2014

Priprava poslovnega načrta in analiza trga. Ciljna skupina vključena v izvajanje aktivne politike zaposlovanja so brezposelne osebe, vpisane v evidenco iskalcev zaposlitve Zavoda RS za zaposlovanje.

LETO: 2014

Ciljna skupina vključena v izvajanje aktivne politike zaposlovanja so brezposelne osebe, vpisane v evidenco iskalcev zaposlitve Zavoda RS za zaposlovanje. Udeleženci so pridobili komunikacijske sposobnosti, spoznali podjetniško osebnosti, pridobili oz. spoznali ključne prodajne veščine, mreženje, samozaupanje, moč čustev, NLP. Kaj je blagovna znamka, priprava celotne grafične podobe. Razvijali so znanja spretnosti tržnega komuniciranja in poslovnega bontona.

LETO: 2014

Ciljna skupina vključena v izvajanje aktivne politike zaposlovanja so brezposelne osebe, vpisane v evidenco iskalcev zaposlitve Zavoda RS za zaposlovanje. V okviru izvedbe programa so brezposelne osebe pridobile znanja o podjetništvu, prednostih, nevarnostih in napakah, ki se dogajajo v podjetništvu, pravnoorganizacijskih oblikah podjetništva, postopku in pogojih registracije…

LETO: 2014

Program je sestavljeni iz naslednjih vsebinskih sklopov na podlagi katerih so udeleženci pridobili naslednja znanja in spretnosti:

Temeljno znanje in spretnosti

 • Govorne spretnosti
 • Bralne spretnosti
 • Pisne spretnosti
 • Računske spretnosti
 • Raba informacijske tehnologije
 • Splošna poučenost

Socialne spretnosti

 • Komunikacija
 • Medčloveški odnosi

Vseživljenjsko učenje

 • Odgovornost za lastno učenje in napredovanje

Aktivno državljanstvo

LETO: 2011

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošnih izobraževalnih programov v izobraževanju odraslih v šolskem letu 2010/11. Izvajali so se programi s področja trajnostnega razvoja, jezikovnega izražanja, zdravja, nacionalne identitete in usposabljanja za aktivno državljanstvo, socialne kompetence, medgeneracijsko učenje, ekologija, aktivno in kakovostno staranje, spodbujanje in motivacija za učenje, učenje učenja.  Ciljne skupine, vključene v projekt so bili migranti, osipniki, brezposelni in osebe s posebnimi potrebami.

LETO: 2010-2013

Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. Cilj operacije je bil razviti temeljne zmožnosti za kakovostno opravljanje dela, ustvariti pogoje za ohranjanje in zvišanje ravni temeljnih zmožnosti na delovnem mestu oz. izboljšati ekonomski in socialni položaj, spodbujati udeležence k zviševanju izobrazbene ravni, izboljšati ravni digitalne in računalniške pismenosti in ustvariti pogoje za osebnostni razvoj. Ciljna skupina so zaposleni, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni s poudarkom starejših od 45 let.

LETO: 2010-2011

Predmet ukrepa in aktivnosti je financiranje in izvajanje aktivnosti formalnega izobraževanje za brezposelne osebe v šolskem oz. študijskem letu 2010/2011, za programe za katere je izobraževalna organizacija vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport.

Predmet pogodbe je bilo financiranje formalnega srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov trgovec, ekonomski tehnik (srednje strokovno izobraževanje in poklicno tehniško izobraževanje) ter strojni tehnik (poklicno tehniško izobraževanje) ter višješolskih programov strojništvo (VI/I) in organizator socialne mreže (VI/I). Vključene so bile brezposelne osebe z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in srednjo strokovno izobrazbo.

LETO: 2010

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošnih izobraževalnih programov v izobraževanju odraslih v šolskem letu 2009/10, infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2010 ter programov združenj organizacij za izobraževanje odraslih v letu 2010. Izvajale so se dejavnosti v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, izobraževalni programi s področja jezikovnega izobraževanja angleščine in nemščine. Vključene so bile različne ciljne skupine iz lokalnega okolja.

LETO: 2009-2010

Predmet ukrepa in aktivnosti je financiranje in izvajanje aktivnosti formalnega izobraževanja za brezposelne osebe v šolskem letu oz. študijskem letu 2009/2010, za programe za katere je izobraževalna organizacija vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport.

Predmet pogodbe je bilo financiranje formalnega srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov trgovec, ekonomski tehnik (srednje strokovno izobraževanje in poklicno tehniško izobraževanje) ter strojni tehnik (srednje strokovno izobraževanje) ter višješolskega program organizator socialne mreže (VI/I). Vključene so bile brezposelne osebe z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in srednjo strokovno izobrazbo.

LETO: 2009

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošnih izobraževalnih programov v izobraževanju odraslih v šolskem letu 2008/09, infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2009 ter programov združenj organizacij za izobraževanje odraslih v letu 2009. Izvajale so se dejavnosti v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, izobraževalni programi s področja jezikovnega izobraževanja, izobraževalni programi s področja družboslovnih ved in ohranjanja kulturne dediščino. Vključene so bile različne ciljne skupine, poudarek na izobraževanju starejših odraslih.

LETO: 2008-2009

Predmet ukrepa in aktivnosti je financiranje in izvajanje aktivnosti formalnega izobraževanje za brezposelne osebe v šolskem letu 2008/2009, za programe za katere je izobraževalna organizacija vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport.

Predmet pogodbe je bilo financiranje formalnega srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov trgovec in ekonomski tehnik. Vključene so bile brezposelne osebe z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in največ srednjo poklicno izobrazbo.

LETO: 2007-2008

Predmet ukrepa in aktivnosti je financiranje in izvajanje aktivnosti formalnega izobraževanje za brezposelne osebe v šolskem letu 2007/2008, za programe za katere je izobraževalna organizacija vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport.

Predmet pogodbe je bilo financiranje formalnega srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov trgovec in ekonomski tehnik. Vključene so bile brezposelne osebe z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in največ srednjo poklicno izobrazbo.