socialna aktivacija – točka DA2018-10-03T04:54:00+01:00

SOCIALNA AKTIVACIJA
TOČKA DA

VSE NOVICE PROJEKTA SOCIALNA AKTIVACIJA
FACEBOOK STRAN PROJEKTA SOCIALNA AKTIVACIJA

Izobraževalni center Geoss d.o.o.je bil izbran na javnem razpisu za sofinanciranje projektov “RAZVOJ IN IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE” s projektom »Točka definitivno aktivno«.

Osebe iz ciljne skupine bomo s projektom Točka Definitivno aktivno opolnomočili za socialno vključenost in zmanjšali tveganje za revščino. Z aktivnim vključevanjem v oglede in prakse delovnih procesov bomo spodbujali enake možnosti in dejavno sodelovanje udeležencev pri izboljšanju zaposljivosti in vključevanju na trg dela s pridobivanjem tako poklicnih kompetenc kot funkcionalnih kompetenc in drugih. V programih bomo izboljšali ne le socialne temveč tudi funkcionalne kompetence ciljne skupine, ki bodo spremenile njihov odnos do vseživljenjskega učenja z namenom razvoja socialnih veščin in spretnosti, zviševanja njihovih funkcionalnih kompetenc za večjo socialno inkluzijo, pridobitve znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi stisk in težav, ki spremljajo stanje brezposelnosti, osebnostnega razvoja, krepitve moči in motiviranosti za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela in zmanjšanja tveganja revščine.

TRAJANJE PROGRAMA SOCIALNE AKTIVACIJE: Trajanje 1 (enega) programa socialne aktivacije, v katerega moramo vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin, je 6 (šest) mesecev.  V okviru sofinanciranega projekta Točka definitivno aktivno bo Izobraževalni center Geoss d.o.o. bo moral izvesti 2 programa socialne aktivacije.

Projekt Točka definitivno aktivno se je pričel izvajati 4. 6. 2018.

CILJ PROJEKTA je socialna vključenost in preprečevanje tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin skozi razvoj socialnih veščin in spretnosti, dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti, osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela, aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije, dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela, okrepiti povezovanje različnih deležnikov v lokalnem okolju.

NAMEN PROJEKTA je socialna vključenost oseb iz ciljnih skupin projekta ter povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti z namenom olajšanja prehoda na trg dela.

Vsebine programa socialne aktivacije sestavljajo trije moduli:

I. MODUL: UVODNI MODUL

  • Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 138 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v skupinski del modula I. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
  • Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.
  • Vsebine: Spoznavanje in motiviranje udeležencev, krepitev njihove samopodobe, ugotavljanje potreb udeležencev, vzpostavitev dinamike in vsakodnevne rutine skupine, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeležencev nanj, obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij kot npr. zdravstveni domovi s preventivnimi zdravstvenimi programi ali predstavitev potencialnih delodajalcev ter obiski različnih ustanov v lokalnem okolju s strani udeležencev (npr. knjižnica, referenčna ambulanta v zdravstvenem domu, karierni center, gledališče, muzej, galerija, telovadno društvo, ipd.). Priprava individualnega izvedbenega načrta, ki se nanaša na udeleženčevo vlogo v izbranem programu socialne aktivacije.

II. MODUL: IZVEDBENI MODUL

  • Čas trajanja: 4 mesece v obsegu najmanj 480 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v modul II. najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu.
  • Način dela: delo v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci
  • Vsebine: Izvedba delovnih aktivnosti in aktivnosti usposabljanja za pridobitev kompetenc za vstop oz. približanje k trgu dela, kot npr.: učenje skozi delo ter priprava in izdelava končnih produktov/storitev, predstavitev izvedenih (delovnih) aktivnosti programa in morebitnih produktov/storitev na lokalni ravni ali širše. Sodelovanje z drugimi deležniki na lokalni ravni, še posebej potencialnimi delodajalci ter deležniki, ki lahko prispevajo k dvigu kompetenc vključenih oseb.

III. MODUL: IZHODNI MODUL

  • Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 138 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v skupinski del modula III. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
  • Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.
  • Predvidene vsebine: Pogovori v skupini glede možnosti izhodov iz programa socialne aktivacije, predstavitev danih možnosti, vprašanje iskanja zaposlitve, kontakti s potencialnimi delodajalci na lokalni ravni ali širše. Individualni pogovori s posameznimi udeleženci in dopolnitev individualnega izvedbenega načrta z informacijami glede načrtovanega izhoda in aktivnosti vezanimi na izhod. Obisk strokovnih delavcev Zavoda RS za zaposlovanje, obisk potencialnih delodajalcev. Spodbujanje udeležencev k aktivnemu pristopu bodisi iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali v zaposlitev. Iskanje izhodov za posameznika in priprava končnih poročil individualnega izvedbenega načrta za posameznega udeleženca.

Aktivnosti našega projekta TOČKA DEFINITIVNO AKTIVNO lahko spremljate tudi na Facebook profilu SOCIALNA AKTIVACIJA LITIJA.