Socialna aktivacija je program sodelovanja

Socialna aktivacija je program sodelovanja. Je program, ki združuje. Združuje predvsem ljudi s skupnim interesom, interesom, da bi spremenili nekaj v svojem življenju.

Kot strokovna delavka v programu socialne aktivacije menim, da je za uspešno delo in doseganje namena programa, ki ga program nosi, ključen posluh za ljudi, sprejemanje posameznika in posameznikove življenjske zgodbe. Izrednega pomena je vzpostavitev uspešnega sodelovanja izvajalske organizacije z Uradom za delo ter Centrom za socialno delo ter drugimi deležniki tako lokalnega kot širšega okolja. Namen je torej sodelovanje in povezovanje s strokovnimi delavci, udeleženci, pridruženimi partnerji in organizacijami predvsem v lokalnem okolju. Želimo vzpostaviti vez in tesno sodelovanje vseh organov.

V programu socialne aktivacije gre v osnovi za pridobivanje socialnih, funkcionalnih in delovnih veščin z namenom, da bi se osebe opolnomočile za lažji prehod na trg dela. Gre za pridobivanje kompetenc, ki bodo spremenile odnos do vseživljenjskega učenja z namenom razvoja socialnih veščin in spretnosti, zviševanja njihovih funkcionalnih kompetenc za njihovo večjo socialno inkluzijo, pridobivanja znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi stisk in težav, ki spremljajo stanje brezposelnosti, poleg tega tudi na področju osebnostnega razvoja, krepitve moči in motiviranosti za ponovno aktivacijo. Osebe so torej aktivne, pridobivajo praktične izkušnje pri delodajalcih ter na ta način nadgrajujejo ali pridobivajo delovne kompetence.

Mentorji v programu socialne aktivacije smo v dnevnem stiku z udeleženci, kar prispeva k celostnemu pristopu. Način dela omogoča dobro poznavanje oseb vključenih v program, prepoznavanje njihovih močnih točk ter interesov. Spoznavanje oseb, delo v skupini in individualno delo z udeleženci nam dajejo izhodišča za nadaljnje delo ter vključitve v zaposlitve oziroma izobraževanja na podlagi interesov posameznikov.

Osebe, ki se vključijo v program, se vključijo prostovoljno. Ne vključujejo se le zaradi zaposlitve. Delovnih mest, ki bi ustrezala čisto vsem kriterijem ne moremo ustvarjati s čarobno paličico, lahko pa smo odprti za nove priložnosti. Verjamem, da se le-te pojavijo tudi zaradi miselne naravnanosti, ki se vzpostavlja znotraj skupine. Ustrezno izveden program, vzpostavitev ustreznega odnosa med udeleženci in mentorjem vpliva na pozitivno naravnanost, na usmerjanje k novim ciljem in zmagam. Ob medsebojnem sodelovanju, izmenjavi izkušenj, iskanju rešitev se ponudi marsikatera priložnost tako za delo, kot tudi za spremembo v življenju.

Moram poudariti, da za mentorja, ki dela z ljudmi v programu, ni pozitivni izhod le zaposlitev udeležencev. Pozitivni izhod za mentorja, ki je v interakciji z ljudmi predstavljajo tudi male spremembe, drobne stvari, ki so za nekatere samoumevne. Veselje vzbudi nasmeh in prijazna beseda pri osebi, ki tega prej ni zmogla. Vsakodnevna zmaga oseb, ki prihajajo v program, sploh ker vemo kakšno bitko bijejo nekateri sami s seboj, da jim to uspe. Pogum za uresničitev dolgoletne želje. Majhne spremembe in premiki so tisti, ki vplivajo na to, da se potencialno spremeni način delovanja ter sprememba v kvaliteti življenja. Vključitev v izobraževanje, usposabljanje, seveda pa tudi veselje ob zaposlitvi.

Prihodnost pripada tistim, ki se naučijo, kar se morajo naučiti, zato da lahko storijo tisto, kar morajo storiti. (Dennis Waitley)

2020-06-16T15:14:02+01:00