strojni tehnik2020-08-17T09:44:02+02:00

Project Description

STROJNI TEHNIK

Raven strokovne izobrazbe: poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) in srednje strokovno izobraževanje (SSI)
Naziv:  strojni tehnik / strojna tehnica

Strojni tehnik ima velike možnosti za zaposlitev. Dobrodošel ni samo v  strojni industriji, ampak tudi v lesni, tekstilni, gradbeni industriji …

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal in pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:

 • avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, rudar, geostrojnik rudar
 • ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih

Izredno se v srednješolskih programih lahko izobražuje vsak, ki je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati pa ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti:

 • splošno-izobraževalne predmete
 • obvezne strokovne module
 • izbirne strokovne module
 • odprti del kurikula

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom
 • poklicno maturo

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz strojništva

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Začetek izobraževanje je v oktobru, vključite pa se lahko tudi med šolskim letom. Organizirano delo običajno poteka 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času, praviloma od 16.30 ure dalje.

PRVI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • umetnost
 • geografija
 • zgodovina
 • kemija
 • biologija
 • informatika
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • načrtovanje konstrukcij
 • učinkovita raba energije
 • obdelava gradiv
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti
 • poslovni načrt
 • poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku

DRUGI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • sociologija
 • fizika
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • poslovanje in organizacija
 • računalniško podprte tehnologije
 • energetski sistemi
 • interesne dejavnosti
 • strokovna terminologija v tujem jeziku
 • nadgradnja temeljnih znanj

PRVI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • umetnost
 • zgodovina
 • geografija
 • kemija
 • fizika
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • tehniško komuniciranje
  – tehniško komuniciranje
  – uporabna informatika
 • interesne dejavnosti

DRUGI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • sociologija
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • načrtovanje konstrukcij
 • učinkovita raba energije
 • lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje
 • delovanje krmilnih in električnih komponent
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti
 • informacijsko opismenjevanje

TRETJI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • poslovanje in organizacija
 • obdelava gradiv
 • spajanje gradiv in toplotna obdelava
 • računalniško podprte tehnologije
 • orodja in naprave za množično proizvodnjo
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti
 • poslovni načrt

ČETRTI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • avtomatizacija in robotika
  – gradnja hidr. krmilij in os. proporcionalne hidr.
  – robotizacija montažnih linij
 • energetski sistemi
 • interesne dejavnosti
 • strokovna terminologija v tujem jeziku
 • nadgradnja temeljnih znanj
 • poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku

poklicno tehniško izobraževanje

USTREZNA PREDHODNA IZOBRAZBA*

2.290 €

NEDOKONČAN USTREZEN
PROGRAM PTI

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

srednje strokovno izobraževanje

KONČANA
OSNOVNA ŠOLA*

3.410 €

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POKLICNA MATURA
ZAKLJUČNI IZPIT
javnost ocenjevanja znanja
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA