PROJEKTI2020-04-23T11:40:38+02:00

PROJEKTI

Izobraževalni center Geoss d.o.o iz Litije je naslednik Delavske univerze Litija in ima več kot 50 letno tradicijo na področju izobraževanja odraslih.

Izvajamo formalne in neformalne izobraževalne programe. Ponujamo osnovnošolski program, 11 srednješolskih in 6 višješolskih programov s področij strojništva, logistike, informatike, predšolske vzgoje, trženja, ekonomije, poslovnih študij in sociale itd.

V zadnjih letih je bila večja pozornost namenjena različnim projektom, ki razvijajo in spodbujajo vseživljenjsko učenje med različnimi ciljnimi skupinami, zlasti med ranljivimi (starejše osebe, podeželsko prebivalstvo, priseljenci, osebe z motnjami v duševnem razvoju, brezposelni, mladi, ki niso vključeni v redni izobraževalni sistem) pri katerih krepimo socialne, funkcionalne in digitalne kompetence, spodbujamo njihovo samostojnost ter osebno rast in jih učimo sodelovanja. Pri svojem delu sledimo lokalnim, regionalnim in širšim nacionalnim in evropskim potrebam. Vsako leto je v našem centru v različnih izobraževalnih programih vključenih približno 1000 udeležencev.

Cilji naše organizacije so izboljšanje učnih rezultatov s kakovostnim poučevanjem in prijaznim učnim procesom, usposabljanje in vključevanje mentorjev in učiteljev v inovativen in celovit pristop k učenju, krepitev in povečevanje samozavesti udeležencev, vključenih v izobraževanje, prizadevanje za pravičnost in vključevanje vseh ranljivih družbenih skupin z manj priložnostmi v vseživljenjsko izobraževanje, podpora socialno izključenim, osipnikom in manj kvalificiranim odraslim, priseljencem in intelektualno oviranim osebam ter mladim, ki so opustili šolanje.

Aktivno smo vključeni v naše družbeno okolje in s svojim delom bomo še naprej zagotavljali gospodarske in družbene izboljšave v okolju, ki zagotavljajo trajnostni razvoj, razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc na vseh ravneh in dvig kakovosti življenja ljudi.