predšolska vzgoja2020-08-17T09:44:23+02:00

Project Description

PREDŠOLSKA VZGOJA

Raven strokovne izobrazbe: srednješolska izobrazba
Naziv: vzgojitelj / vzgojiteljica predšolskih otrok

Ali je to poklic zate? Ali se rad_a ukvarjaš z majhnimi otroki? Si prijazen_a, potrpežljiv_a in pozoren_a? Si dober opazovalec_ka? Imaš rad_a čistočo?

Program daje potrebna znanja za zaposlitev v predšolski vzgoji v vrtcih in v družinskem varstvu ali za nadaljnji študij. Pridobili boste teoretična in praktična znanja o razvoju otrok in njihovi vzgoji. Spoznali boste posamezna vzgojna področja ter uporabo metodike in didaktike na posameznih področjih dela. Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.

 • uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje
 • uspešno končan katerikoli program srednjega poklicnega izobraževanja
 • nedokončan ali končan program srednjega strokovnega izobraževanja (do- oz. prekvalifikacija)

Izredno se v srednješolskih programih lahko izobražuje vsak, ki je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati pa ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

 • obvezni in izbirni strokovni moduli
 • odprti del kurikula
 • vse interesne dejavnosti
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom
 • poklicna matura

Začetek izobraževanje je v oktobru, vključite pa se lahko tudi med šolskim letom. Organizirano delo običajno poteka 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času, praviloma od 16.30 ure dalje.

PRVI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • umetnost
 • geografija
 • psihologija
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • veščine sporazumevanja
 • ustvarjalno izražanje: jezikovno izražanje
 • družboslovje za otroke
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti

DRUGI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • zgodovina
 • fizika
 • kemija
 • biologija
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • razvoj in učenje predšolskega otroka
 • ustvarjalno izražanje: plesno gibalna vzgoja
 • naravoslovje za otroke
 • šport za otroke
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti

TRETJI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • sociologija
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju
 • kurikulum oddelka v vrtcu
 • igre za otroke
 • ustvarjalno izražanje: glasbena vzgoja in instrument
 • informacijsko komunikacijska tehnologija
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti

ČETRTI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • varno in zdravo okolje
 • ustvarjalno izražanje: likovna vzgoja
 • matematika za otroke
 • jezikovno izražanje otrok
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti
 • nadgradnja temeljnih znanj
 • poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • učimo se skupaj

srednje strokovno izobraževanje

KONČANA OSNOVNA ŠOLA*

3.690 €

KONČANA DRUGA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

1.800 €

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POKLICNA MATURA
ZAKLJUČNI IZPIT
javnost ocenjevanja znanja
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA