trgovec2020-08-17T09:43:14+02:00

Project Description

TRGOVEC

Raven strokovne izobrazbe: srednja poklicna izobrazba
Naziv: prodajalec / prodajalka

Danes se že skoraj vsak dan srečujemo z odprtjem kakega novega trgovinskega centra. Poleg raznovrstne in bogate ponudbe teh centrov pa so prav prodajalci tisti, ki s svojim znanjem in spretnostjo ugotovijo kupčeve želje in jih znajo tudi izpolniti.

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Po zaključenem izobraževanju lahko pri nas nadaljujete izobraževanje v programu ekonomski tehnik.

Izredno se v srednješolskih programih lahko izobražuje vsak, ki je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati pa ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec uspešno opraviti:

 • splošno izobraževalne predmete
 • obvezne strokovne module
 • izbirne strokovne module
 • odprti del kurikula

Poleg tega mora opraviti:

 • vse interesne dejavnosti
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom
 • zaključni izpit

ZAKLJUČNI IZPIT je sestavljen iz dveh enot:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Začetek izobraževanje je v oktobru, vključite pa se lahko tudi med šolskim letom. Organizirano delo običajno poteka 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času, praviloma od 16.30 ure dalje.

PRVI LETNIK

 • slovenščina
  – ustno
  – pisno
 • matematika
 • tuji jezik
 • umetnost
 • naravoslovje
 • družboslovje
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • temelji gospodarstva
  – gospodarske dejavnosti
  – pravno organizacijski vidik poslovanja
  – temelji pravne kulture
 • poslovanje trgovskega podjetja: poslovno računstvo
 • prodaja blaga: poznavanje blaga
 • informacijsko opismenjevanje
 • interesne dejavnosti

DRUGI LETNIK

 • slovenščina
  – ustno
  – pisno
 • matematika
 • tuji jezik
 • naravoslovje
 • družboslovje
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • poslovanje trgovskega podjetja: poslovanje trgovskega podjetja
 • prodaja blaga: prodajni proces
 • upravljanje z blagovno skupino živila
  – prodaja živil
  – poznavanje živil
 • interesne dejavnosti
 • informacijsko opismenjevanje
 • poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku

TRETJI LETNIK

 • slovenščina
  – ustno
  – pisno
 • matematika
 • tuji jezik
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • poslovanje trgovskega podjetja: informacijsko komunikacijska tehnologija
 • prodaja blaga: psihologija prodaje
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti
 • poslovni načrt
 • poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • upravljanje z blag. sku. tekst. in drog. izdelkov
  – prodaja tekstilij in drogerijskih izdelkov
  – poznavanje tekstilij in drogerijskih izdelkov

srednje poklicno izobraževanje

KONČANA OSNOVNA ŠOLA*

2.990 €

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POKLICNA MATURA
ZAKLJUČNI IZPIT
javnost ocenjevanja znanja
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA