ZAKLJUČENI PROJEKTI2022-03-14T13:54:49+02:00

nacionalni projekti

Izobraževalni center Geoss d.o.o.je bil izbran na javnem razpisu za sofinanciranje projektov “RAZVOJ IN IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE” s projektom »Točka definitivno aktivno«.

LETO: 2018 -2019

Osebe iz ciljne skupine bomo s projektom Točka Definitivno aktivno opolnomočili za socialno vključenost in zmanjšali tveganje za revščino. Z aktivnim vključevanjem v oglede in prakse delovnih procesov bomo spodbujali enake možnosti in dejavno sodelovanje udeležencev pri izboljšanju zaposljivosti in vključevanju na trg dela s pridobivanjem tako poklicnih kompetenc kot funkcionalnih kompetenc in drugih. V programih bomo izboljšali ne le socialne temveč tudi funkcionalne kompetence ciljne skupine, ki bodo spremenile njihov odnos do vseživljenjskega učenja z namenom razvoja socialnih veščin in spretnosti, zviševanja njihovih funkcionalnih kompetenc za večjo socialno inkluzijo, pridobitve znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi stisk in težav, ki spremljajo stanje brezposelnosti, osebnostnega razvoja, krepitve moči in motiviranosti za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela in zmanjšanja tveganja revščine.

TRAJANJE PROGRAMA SOCIALNE AKTIVACIJE: Trajanje 1 (enega) programa socialne aktivacije, v katerega moramo vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin, je 6 (šest) mesecev.  V okviru sofinanciranega projekta Točka definitivno aktivno bo Izobraževalni center Geoss d.o.o. bo moral izvesti 2 programa socialne aktivacije.

Projekt Točka definitivno aktivno se je pričel izvajati 4. 6. 2018.

CILJ PROJEKTA je socialna vključenost in preprečevanje tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin skozi razvoj socialnih veščin in spretnosti, dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti, osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela, aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije, dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela, okrepiti povezovanje različnih deležnikov v lokalnem okolju.

NAMEN PROJEKTA je socialna vključenost oseb iz ciljnih skupin projekta ter povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti z namenom olajšanja prehoda na trg dela.

Vsebine programa socialne aktivacije sestavljajo trije moduli:

 1. MODUL: UVODNI MODUL
 • Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 138 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v skupinski del modula I. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
 • Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.
 • Vsebine: Spoznavanje in motiviranje udeležencev, krepitev njihove samopodobe, ugotavljanje potreb udeležencev, vzpostavitev dinamike in vsakodnevne rutine skupine, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeležencev nanj, obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij kot npr. zdravstveni domovi s preventivnimi zdravstvenimi programi ali predstavitev potencialnih delodajalcev ter obiski različnih ustanov v lokalnem okolju s strani udeležencev (npr. knjižnica, referenčna ambulanta v zdravstvenem domu, karierni center, gledališče, muzej, galerija, telovadno društvo, ipd.). Priprava individualnega izvedbenega načrta, ki se nanaša na udeleženčevo vlogo v izbranem programu socialne aktivacije.
 1. MODUL: IZVEDBENI MODUL
 • Čas trajanja: 4 mesece v obsegu najmanj 480 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v modul II. najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu.
 • Način dela: delo v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci
 • Vsebine: Izvedba delovnih aktivnosti in aktivnosti usposabljanja za pridobitev kompetenc za vstop oz. približanje k trgu dela, kot npr.: učenje skozi delo ter priprava in izdelava končnih produktov/storitev, predstavitev izvedenih (delovnih) aktivnosti programa in morebitnih produktov/storitev na lokalni ravni ali širše. Sodelovanje z drugimi deležniki na lokalni ravni, še posebej potencialnimi delodajalci ter deležniki, ki lahko prispevajo k dvigu kompetenc vključenih oseb.

III. MODUL: IZHODNI MODUL

 • Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 138 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v skupinski del modula III. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
 • Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.
 • Predvidene vsebine: Pogovori v skupini glede možnosti izhodov iz programa socialne aktivacije, predstavitev danih možnosti, vprašanje iskanja zaposlitve, kontakti s potencialnimi delodajalci na lokalni ravni ali širše. Individualni pogovori s posameznimi udeleženci in dopolnitev individualnega izvedbenega načrta z informacijami glede načrtovanega izhoda in aktivnosti vezanimi na izhod. Obisk strokovnih delavcev Zavoda RS za zaposlovanje, obisk potencialnih delodajalcev. Spodbujanje udeležencev k aktivnemu pristopu bodisi iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali v zaposlitev. Iskanje izhodov za posameznika in priprava končnih poročil individualnega izvedbenega načrta za posameznega udeleženca.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

LETO: 2018, 2019

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Odprto je do razdelitve razpoložljivih sredstev.

V okviru tega projekta spoznamo v konkretni delovni situaciji potencialnega kandidata in ga usposobimo za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja. Usposabljanje traja 3 mesece (zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta). Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu.

Ciljna skupina za usposabljanje V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelni, ki so:

 • starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
 • stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni),
 • stari 30 let in več, imajo največ končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece.

LETO: 2021

Tedni vseživljenjskega učenja so širša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt se usklajuje na Andragoškem centru Slovenije ter se prireja v sodelovanju s posamezniki, skupinami in ustanovami preko celotne države. Namen je opozoriti na pomembnost in vseprisotnost učenja v vseh življenjskih obdobjih. IC Geoss je kot območni koordinator v TVU sodeloval že dvanajsto leto zapored.

Več o projektu TUKAJ

LETO: 2021

ŠTUDIJSKI KROŽEK je brezplačna splošnoizobraževalna oblika skupinskega prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka nehierarhično in se zaključi s skupnim dogodkom. Skupino tvori 5–12 ljudi, ki se vsaj petkrat srečajo, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. Običajno je srečanj več kot deset, povprečno število ur pa presega 35, porazdeljenih na več kot tri in pol meseca. Odnosi v krožku so enakopravni, sproščeni in prijateljski. Delo je ustvarjalno, sodelovalno in načrtovano. Pričneta in ženeta ga potreba in zanimanje posameznika, ki se po svojih močeh in volji dejavno vključuje v učenje in delo krožka. Krožek vodi za vodenje posebej usposobljen mentor. Tako učenje je zahtevno, vendar daje udejstvovanju posameznika svobodo in smisel.

Več o projektu TUKAJ

 

LETO: 2016-2019

S programi v projektu se povečuje vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšuje njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi in starejši od 45 let.

Ciljna skupina, ki se vključuje v programe usposabljanja, so zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter promoviranje vseživljenjskega učenja.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

LETO: 2018

Namen programov je povečati vključenost brezposelnih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj programa je izboljšati temeljne kompetence sporazumevanja v tujih jezikih ter digitalne pismenosti brezposelnih s pomočjo brezplačnih usposabljanj. Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih pristojna območna služba napoti na izobraževanje po programih.

  

LETO: 2017

Dogodek je bil namenjen brezposelnim, prijavljenim na ZRSZ kot iskalci zaposlitve. Namen dogodka je bil:

 • vzpostaviti medsektorsko povezavo med institucijami, ki delujejo na področju trga dela, sociale, mladinskega dela in izobraževanja,
 • predstaviti osebne primere dobrih praks iskanih poklicev,
 • ozavestiti brezposelne iskalce zaposlitve v regiji o pomenu aktualnega in uporabnega znanja kot konkurenčne prednosti na trgu dela, jim predstaviti, da je le tega je možno pridobiti izključno z vključevanjem v kvalitetne programe vseživljenjskega učenja, katera na IC Geoss d.o.o.  izvajamo v tesnem medsebojnem sodelovanju z institucijami in podjetji.

Dogodek je bil izveden  individualnim pristopom (individualni razgovori s predstavniki institucij in poklicev v avli), v pozitiven vzdušju, kar je omogočilo snovanje rešitev za posameznikove konkretne izzive.

Udeleženci so se na dogodku seznanili s povsem svežimi in aktualnimi informacijami glede:

 • obetavnih poklicev v naši regiji,
 • kje in kako je možno pridobiti formalno izobrazbo in neformalne veščine za opravljanje teh poklicev na način, ki je za vas najugodnejši,
 • o možnostih samozaposlitve,
 • brezplačnih izobraževalnih programov in usposabljanji ter projekti v naši regiji, ki omogočajo pridobitev veščin, ki jih danes nujno potrebujejo za zaposlitev ali ohranitev delovnega mesta.

Odzivi udeležencev in predstavnikov institucij so bili zelo pozitivni.

LETO: 2017

Dogodek je bil namenjen povezovanju delodajalcev v lokalnem in širšem okolju s predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, ponudnikom izobraževalnih storitev Izobraževalnim centrom Geoss d.o.o., in iskalci zaposlitve, registriranimi na Zavodu RS za zaposlovanje.

Zaposlitveni sejem v Litiji smo se na IC Geoss d.o.o. odločili organizirati zato, ker predvidevamo, da bi se število brezposelnih v našem lokalnem okolju in širše zmanjšalo, če bi potekalo več aktivnosti, kjer bi se izmenjale informacije med delodajalci, institucijami in iskalci zaposlitve o predvidenih potrebah po kadrih in zahtevanih kompetencah v prihodnosti.

Želeli smo prikazati nujnost vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja tako z vidika posameznika, kot tudi z vidika podjetij in celotne skupnosti, predvsem zaradi hitrih vsakodnevnih sprememb, razvoja novih znanj in tehnologij, ostre konkurence in nestabilnih mednarodnih razmer. S sejmom smo želeli vzpostaviti neposreden kontakt med predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, delodajalci v lokalnem okolju, izvajalci formalnih in neformalnih izobraževalnih programov in iskalci zaposlitve. Dogodek je bil izjemno uspešen. Udeležba je bila zelo številčna, saj se je dogodka udeležilo 213 oseb, od tega 182 brezposelnih, 13 drugih iskalcev zaposlitve in 18 predstavnikov delodajalcev iz širše regije . Odzivi udeležencev in ponudnikov zaposlitev zelo pozitivni. Sklenjenih je bilo nekaj konkretnih dogovorov o zaposlitvah. V prihodnosti načrtujemo nadaljevati s tovrstnimi dogodki in želimo, da bi Zaposlitveni sejem v Litiji v organizaciji IC Geoss d.o.o. postal tradicionalen.

S tem nadaljujemo z našim poslanstvom – s sodelovanjem in povezovanjem Ic Geoss d.o.o. s podjetji in organizacijami v lokalnem okolju in s tem prispevati h gospodarski rasti ter splošnemu napredku v občini Litija in širše.

LETO: 2017

Namen programov je povečati vključenost brezposelnih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj programa je izboljšati temeljne kompetence sporazumevanja v tujih jezikih ter digitalne pismenosti brezposelnih s pomočjo brezplačnih usposabljanj. Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih pristojna območna služba napoti na izobraževanje po programih.

LETO: 2015

Ciljna skupina vključena v izvajanje aktivne politike zaposlovanja so brezposelne osebe, vpisane v evidenco iskalcev zaposlitve Zavoda RS za zaposlovanje. V okviru izvedbe programa so brezposelne osebe pridobile znanja o podjetništvu, prednostih, nevarnostih in napakah, ki se dogajajo v podjetništvu, pravnoorganizacijskih oblikah podjetništva, postopku in pogojih registracije…

LETO: 2014

Priprava poslovnega načrta in analiza trga. Ciljna skupina vključena v izvajanje aktivne politike zaposlovanja so brezposelne osebe, vpisane v evidenco iskalcev zaposlitve Zavoda RS za zaposlovanje.

LETO: 2014

Ciljna skupina vključena v izvajanje aktivne politike zaposlovanja so brezposelne osebe, vpisane v evidenco iskalcev zaposlitve Zavoda RS za zaposlovanje. Udeleženci so pridobili komunikacijske sposobnosti, spoznali podjetniško osebnosti, pridobili oz. spoznali ključne prodajne veščine, mreženje, samozaupanje, moč čustev, NLP. Kaj je blagovna znamka, priprava celotne grafične podobe. Razvijali so znanja spretnosti tržnega komuniciranja in poslovnega bontona.

LETO: 2014

Ciljna skupina vključena v izvajanje aktivne politike zaposlovanja so brezposelne osebe, vpisane v evidenco iskalcev zaposlitve Zavoda RS za zaposlovanje. V okviru izvedbe programa so brezposelne osebe pridobile znanja o podjetništvu, prednostih, nevarnostih in napakah, ki se dogajajo v podjetništvu, pravnoorganizacijskih oblikah podjetništva, postopku in pogojih registracije…

LETO: 2014

Program je sestavljeni iz naslednjih vsebinskih sklopov na podlagi katerih so udeleženci pridobili naslednja znanja in spretnosti:

Temeljno znanje in spretnosti

 • Govorne spretnosti
 • Bralne spretnosti
 • Pisne spretnosti
 • Računske spretnosti
 • Raba informacijske tehnologije
 • Splošna poučenost

Socialne spretnosti

 • Komunikacija
 • Medčloveški odnosi

Vseživljenjsko učenje

 • Odgovornost za lastno učenje in napredovanje

Aktivno državljanstvo

LETO: 2011

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošnih izobraževalnih programov v izobraževanju odraslih v šolskem letu 2010/11. Izvajali so se programi s področja trajnostnega razvoja, jezikovnega izražanja, zdravja, nacionalne identitete in usposabljanja za aktivno državljanstvo, socialne kompetence, medgeneracijsko učenje, ekologija, aktivno in kakovostno staranje, spodbujanje in motivacija za učenje, učenje učenja.  Ciljne skupine, vključene v projekt so bili migranti, osipniki, brezposelni in osebe s posebnimi potrebami.

LETO: 2010-2013

Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. Cilj operacije je bil razviti temeljne zmožnosti za kakovostno opravljanje dela, ustvariti pogoje za ohranjanje in zvišanje ravni temeljnih zmožnosti na delovnem mestu oz. izboljšati ekonomski in socialni položaj, spodbujati udeležence k zviševanju izobrazbene ravni, izboljšati ravni digitalne in računalniške pismenosti in ustvariti pogoje za osebnostni razvoj. Ciljna skupina so zaposleni, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni s poudarkom starejših od 45 let.

LETO: 2010-2011

Predmet ukrepa in aktivnosti je financiranje in izvajanje aktivnosti formalnega izobraževanje za brezposelne osebe v šolskem oz. študijskem letu 2010/2011, za programe za katere je izobraževalna organizacija vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport.

Predmet pogodbe je bilo financiranje formalnega srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov trgovec, ekonomski tehnik (srednje strokovno izobraževanje in poklicno tehniško izobraževanje) ter strojni tehnik (poklicno tehniško izobraževanje) ter višješolskih programov strojništvo (VI/I) in organizator socialne mreže (VI/I). Vključene so bile brezposelne osebe z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in srednjo strokovno izobrazbo.

LETO: 2010

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošnih izobraževalnih programov v izobraževanju odraslih v šolskem letu 2009/10, infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2010 ter programov združenj organizacij za izobraževanje odraslih v letu 2010. Izvajale so se dejavnosti v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, izobraževalni programi s področja jezikovnega izobraževanja angleščine in nemščine. Vključene so bile različne ciljne skupine iz lokalnega okolja.

LETO: 2009-2010

Predmet ukrepa in aktivnosti je financiranje in izvajanje aktivnosti formalnega izobraževanja za brezposelne osebe v šolskem letu oz. študijskem letu 2009/2010, za programe za katere je izobraževalna organizacija vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport.

Predmet pogodbe je bilo financiranje formalnega srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov trgovec, ekonomski tehnik (srednje strokovno izobraževanje in poklicno tehniško izobraževanje) ter strojni tehnik (srednje strokovno izobraževanje) ter višješolskega program organizator socialne mreže (VI/I). Vključene so bile brezposelne osebe z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in srednjo strokovno izobrazbo.

LETO: 2009

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošnih izobraževalnih programov v izobraževanju odraslih v šolskem letu 2008/09, infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2009 ter programov združenj organizacij za izobraževanje odraslih v letu 2009. Izvajale so se dejavnosti v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, izobraževalni programi s področja jezikovnega izobraževanja, izobraževalni programi s področja družboslovnih ved in ohranjanja kulturne dediščino. Vključene so bile različne ciljne skupine, poudarek na izobraževanju starejših odraslih.

LETO: 2008-2009

Predmet ukrepa in aktivnosti je financiranje in izvajanje aktivnosti formalnega izobraževanje za brezposelne osebe v šolskem letu 2008/2009, za programe za katere je izobraževalna organizacija vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport.

Predmet pogodbe je bilo financiranje formalnega srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov trgovec in ekonomski tehnik. Vključene so bile brezposelne osebe z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in največ srednjo poklicno izobrazbo.

LETO: 2007-2008

Predmet ukrepa in aktivnosti je financiranje in izvajanje aktivnosti formalnega izobraževanje za brezposelne osebe v šolskem letu 2007/2008, za programe za katere je izobraževalna organizacija vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport.

Predmet pogodbe je bilo financiranje formalnega srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov trgovec in ekonomski tehnik. Vključene so bile brezposelne osebe z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in največ srednjo poklicno izobrazbo.

mednarodni projekti

EU PROGRAM: EVROPA ZA DRŽAVLJANE
LETO: 2018

Projekt ISLA –Celostni pristop k izmenjavi znanja o sistemih socialnega vključevanja priseljencev in vloga lokalnih organov EU  je financirala Evropska unija v okviru programa “Evropa za državljane”, Ukrep 2.2., Mreže mest. Izvajal se je od januarja 2018 do decembra 2019. V sklopu projekta so bili organizirani 4 dogodki v mestih, kjer se nahajajo sedeži partnerskih organizacij.

Dogodek 1

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 105 državljanov, od katerih jih 10 prihaja iz mesta Litija (Slovenija), 5 iz mesta Guimaraes (Portugalska), 10 iz Šibenika (Hrvaška), 80 udeležencev pa iz Palerma (Italija).

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Palermu (Italija), dne 29/10/2018.

Kratek opis: Cilj dogodka je bil izvesti okroglo mizo z državljani in strokovnjaki z namenom predstavitve in primerjave sprejemnih sistemov migrantov v sodelujočih partnerskih državah in ugotoviti katere so razlike in posebnosti med političnimi dejstvi in realnim stanjem. Na temo je bilo pripravljeno eno poročilo.

Dogodek 2

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 167 državljanov, od katerih jih 10 prihaja iz mesta Palermo (Italija), 6 iz Guimaraes (Portugalska), 27 iz Šibenika (Hrvaška), 117 iz Slovenije ter 7 iz ostalih držav.

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Litiji (Slovenija), dne 29/3/2019.

Kratek opis: Dogodek je bil posvečen razpravi na temo “Potreba po oblikovanju skupne komunikacijske strategije med državljani gostujoče države in migranti”. Predstavljene so bile dobre prakse vseh sodelujočih partnerskih držav.

Dogodek 3

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 271 državljanov, od katerih jih 10 prihaja iz mesta Palermo (Italija), 8 iz mesta Litija (Slovenija), 10 iz Šibenika (Hrvaška), 243 udeležencev pa iz Guimaraes (Portugalska).

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Guimaraes (Portugalska), dne 24/9/2019.

Kratek opis: Cilj dogodka je bilo deliti in se tudi udeležiti kulturnih aktivnosti namenjenih državljanom in migrantom gostujoče države, ter deliti dobre prakse na področju socialnega vidika vključevanja prostovoljcev.

Dogodek 4

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 170 državljanov, od katerih jih 8 prihaja iz mesta Palermo (Italija), 9 iz mesta Litija (Slovenija), 4 iz mesta Guimaraes (Portugalska), 149 udeležencev pa iz Šibenika (Hrvaška)

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Šibeniku (Hrvaška), dne 16/12/2019.

Kratek opis: Cilj dogodka je bilo izpostaviti strategije vzajemnega razumevanja in aktivno vlogo državljanov pri promociji medkulturnega dialoga. Oblikovana in predstavljena so bila politična priporočila.

OPIS PROJEKTA:
V sedmem letu je sirski konflikt sprožil največjo svetovno humanitarno krizo in razsvetljenstvo po drugi svetovni vojni. Evropska unija in njene države članice so vodilni pri zagotavljanju mednarodne pomoči v tej krizi.

Begunska kriza večja kot je, bolj se povečujejo občutki nestrpnosti in socialne izključenosti. Čeprav so bile sprejete različne politike na ravni EU in na nacionalni ravni, pojav nestrpnosti, diskriminacije in rasizma ne kaže nobenega znatnega zmanjšanja v Evropi. Razlog za takšne negativne občutke prebivalstva EU je, da se od začetka krize, torej od začetka leta 2010 ni omogočilo ustreznih redukcijskih signalov. Posledično države članice EU, predvsem tiste, ki večinoma sprejemajo begunce/prosilce za azil (Italija, Nemčija, Španija itd.) nemudoma vzpostavijo pomemben sprejemni sistem, ne da bi pri tem namenili ustrezno pozornost državljanom in njihovim občutkom. S tem namenom bo pričujoči projekt združil države EU, ki gostijo priseljence/prosilce za azil, ki prihajajo iz držav izven EU pri naslednjih točkah:

 • deliti skupne in integrirane prakse, namenjene obveščanju državljanov o delovanju njihovih sprejemnih sistemov;
 • poiskati skupne prakse, katerih cilj je omogočiti sisteme za sprejem in zaščito, ki delujejo v državah EU, za spodbujanje sistema, ki omogoča stike domačinov z begunci/priseljenci/prosilci za azil;
 • okrepiti sisteme socialnega vključevanja za begunce/priseljence/prosilce za azil s pomočjo prostovoljnih ukrepov, ki jih neposredno predlagajo državljani držav gostiteljic;
 • najti skupne komunikacijske kanale, ki beguncem/priseljencem/prosilcem za azil omogočajo, da se predstavijo gostiteljskim skupnostim;
 • pripraviti predloge za spremembe politik, namenjene krepitvi socialne vključenosti in boljšemu sobivanju, zahvaljujoč prispevkom, ki prihajajo od državljanov držav gostiteljic – predstavnikov občin ter občanov.

Vse novice projekta:

EU PROGRAM: Erasmus+ K2 (Izmenjava dobrih praks)
IZVAJANJE PROJEKTA: oktober 2018 – september 2020

Kako uporabljati kulturno dediščino, da bi zgradili kohezijo in identiteto določene lokalne skupnosti ter kako jo uporabljati na bolj inovativne načine kot jo danes, da bi krepila tudi gospodarstvo skupnosti? Katere ukrepe je treba sprejeti? To so vprašanja, ki so navdihnila projekt HE.CO.

Več o projetku TUKAJ

EU PROGRAM: Erasmus+ K2 (Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks)
IZVAJANJE PROJEKTA: oktober 2018 – avgust 2021

Metura v naravi pojmuje metulja, ki pa je malo drugačen od ostalih metuljev – od tu izhaja ime projekta MeTURA-Družinsko izobraževanje, ki kot ciljno skupino naslavlja odrasle družinske člane z motnjami v duševnem razvoju (ODČMD) in njihove družine. Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja ODČMD in sicer tako, da se jih v čim večji meri vključuje v aktivnosti vseživljenjskega učenja (VŽU). Aktivnosti VŽU se nanašajo na vse izobraževalne aktivnosti, ki potekajo tekom celotnega življenja posameznika s ciljem izboljševanja znanja, spretnosti in kompetenc posameznika.

Projektni partnerji, ki delujemo na področju vseživljenjskega učenja oz. področju dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju, smo zaznali, da večina odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju živi doma s svojimi družinami in da bi vsaki družini koristilo, če bi bila vključena v aktivnosti vseživljenjskega učenja, ki bi bili posebej prilagojeni za njo – znotraj projekta smo se osredotočili na aktivnosti vrtnarjenja in kuhanja. Gre za dve aktivnosti, ki dobro vplivata na zdravje posameznika zato znotraj projekta uporabljamo termin terapevtsko vrtnarjenje in terapevtsko kuhanje.

Več o projektu TUKAJ

EU PROGRAM: ERASMUS + K1
LETO: 2016

Študentom je bilo omogočeno opravljanje prakse v tujini pri organizacijah s podorčja dela študentov ter v skladu z njihovimi potrebami, pričakovanji in željami.

EU PROGRAM: ERASMUS + K2 (projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks)
LETO: 2015

Glavni namen projekta je bil vzpodbujanje podjetniškega izobraževanja in socialnega podjetništva predvsem med mladimi. Z vzpostavitvijo strateških partnerstev med gospodarstvom, javnim sektorjem, socialnim podjetništvom in institucijami poklicnega in strokovnega izobraževanja z inovativnimi metodami se med mladimi razvijajo ključne in transverzalne kompetence, ki so potrebne za uspešno podjetništvo.

EU PROGRAM: ERASMUS + K1
LETO: 2016

Projekt je izvajalo Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah, ki nam je s pomočjo ogledov primerov dobrih praks in sodelovanja z drugimi organizacijami s področja v tujini pripomoglo k profesionalnemu razvoju kadrov.

EU PROGRAM: ERASMUS+ K2 (projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks)
LETO: 2016

Cilj tega projekta je razširiti ponudbo izobraževanja za temeljna znanja in ključne usposobljenosti z uporabo učnih možnosti, ki jih ponuja kultura in umetnost, prav tako pa z gradnjo na zgodovini v kontekstu življenjskih izkušenj učencev.
Projekt obravnava tudi horizontalno prednostno nalogo vključujočega izobraževanja in usposabljanja. Učne možnosti bodo vključujoče in bodo osredotočene na odrasle, mlade in stare, ki sčasoma lahko pomagajo v podajanju znanja znotraj posameznih skupnosti in tako pomagajo ljudem vseh starosti, da si opomorejo od izkušnje begunstva in da se začnejo vključevati in rasti znotraj nove skupnosti.
Z razvojem učnih metodologij, materialov in orodij, katerih namen je premagovati izključenost, ki jo izkušajo begunci zaradi neobvladovanja novega jezika in zaradi ovir, ki jih povzroča nenadna presaditev v novo kulturo skupaj z osebnimi stiskami in nizko kvaliteto življenja, si projekt prizadeva združevati humanističen pristop z inovativnim učnim procesom in hkrati omogoča začetek nemotenega procesa integracije za vključevanje beguncev v družbo in delovni trg gostujoče države.

Vabljeni k ogledu spletne strani projekta TUKAJ

Vse novice projekta: