O NAS2022-05-20T12:53:21+02:00

Izobraževalni center GEOSS d.o.o.
Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija

TELEFON: 01 898 0570
MOBITEL: 031 759 355
E-NASLOV: info@ic-geoss.si
ID za DDV: SI10607838
MŠ: 3394930000
TRR: SI56 0202 3025 7398 917 (NLB d.d.)

Izobraževalni center Geoss d.o.o. iz Litije je naslednik Delavske univerze Litija in ima 60 letno tradicijo na področju izobraževanja odraslih. Naš ustanovitelj in lastnik je Občina Litija.

Izvajamo formalne in neformalne izobraževalne programe. Ponujamo osnovnošolski program, 11 srednješolskih in 6 višješolskih programov s področij strojništva, logistike, informatike, predšolske vzgoje, trženja, ekonomije, poslovnih študij in sociale itd.

V zadnjih letih vse več pozornosti namenjamo različnim projektom, ki razvijajo in spodbujajo vseživljenjsko učenje med različnimi ciljnimi skupinami, zlasti med ranljivimi (starejše osebe, podeželsko prebivalstvo, priseljenci, osebe z motnjami v duševnem razvoju, brezposelni, mladi, ki niso vključeni v redni izobraževalni sistem) pri katerih krepimo socialne, funkcionalne in digitalne kompetence, spodbujamo njihovo samostojnost ter osebno rast in jih učimo sodelovanja. Pri svojem delu sledimo lokalnim, regionalnim in širšim nacionalnim in evropskim potrebam. Vsako leto je v našem centru v različnih izobraževalnih programih vključenih približno 1000 udeležencev.

Cilji naše organizacije so izboljšanje učnih rezultatov s kakovostnim poučevanjem in prijaznim učnim procesom, usposabljanje in vključevanje mentorjev in učiteljev v inovativen in celovit pristop k učenju, krepitev in povečevanje samozavesti udeležencev, vključenih v izobraževanje, prizadevanje za pravičnost in vključevanje vseh ranljivih družbenih skupin z manj priložnostmi v vseživljenjsko izobraževanje, podpora socialno izključenim, osipnikom in manj kvalificiranim odraslim, priseljencem in intelektualno oviranim osebam ter mladim, ki so opustili šolanje.

Aktivno smo vključeni v naše družbeno okolje in s svojim delom bomo še naprej zagotavljali gospodarske in družbene izboljšave v okolju, ki zagotavljajo trajnostni razvoj, razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc na vseh ravneh in dvig kakovosti življenja ljudi.

Zaposleni na našem centru smo vztrajni in predani svojemu delu, zato smo v zadnjih letih postali sodoben izobraževalni center z bogato programsko ponudbo, ki jo nenehno dopolnjujemo. Naše delo je profesionalno, odnosi z ljudmi pa pristni in sproščeni. Radi delamo z ljudmi in za ljudi, zato se mnogi vedno znova vračajo k nam po nasvet ali vzpodbudo. Naše vodilo je kakovostno delo, kar nam potrjuje ponovno pridobljena pravica do uporabe Zelenega znaka kakovost do leta 2023, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije ter pozitivno mnenje oz. ocena NAKVIS-a (Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu) da: “Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola, izpolnjuje standarde kakovosti, določene z Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol,‟ ter „da šola deluje v skladu z zakonodajo in merili”.

.

Naša vizija je, da postanemo v občini Litija in širše najbolj prepoznavna in strokovna ustanova za vseživljenjsko poklicno in osebno rast odraslih. Verjamemo, da bomo na svoji poti naleteli na ovire, a se jih ne bojimo, saj se z njimi odločno spopadamo vsak dan. Smo pogumen in v napredek usmerjen kolektiv, ki zna prisluhniti in takoj ukrepati.

Naše poslanstvo je, da s svojim profesionalnim delom, sodelovanjem in povezovanjem s podjetji in organizacijami pri izobraževanju odraslih prispevamo k gospodarski rasti ter splošnemu napredku v občini Litiji ter širše. Pri nas posamezniku pomagamo na poti vseživljenjskega učenja, tako na poklicnem kot tudi osebnem področju.

Naše vrednote:

  • USTVARJALNOST IN SAMOINICIATIVNOST… Spodbujamo nenehne izboljšave delovnih procesov. Pomembna je volja in kreativnost zaposlenih, a tudi kritično mišljenje.
  • SPOŠTOVANJE LJUDI… Spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva razumemo kot spoštovanje med sodelavci in kot spoštovanje udeležencev izobraževanja, sprejemamo in spoštujemo drugačnost.
  • ODLIČNOST POSLOVANJA… Največja vrednost v podjetju so motivirani zaposleni, ki svoje delo opravljajo z veseljem, zagnanostjo in pripadnostjo. Nikoli nismo tako dobri, da ne bi mogli biti še boljši.
  • STROKOVNOST PRI DELU… Spremljanje in poznavanje zakonodaje in predpisov na področju dela, redno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih ter skrb za obveščenost o novostih na področju dela med zaposlenimi.
  • PRILAGODLJIVOST POTREBAM NA TRGU… Naša majhnost nam omogoča, da smo lahko hitro odzivni in prilagodljivi novim potrebam na trgu.

ponedeljek: 9.00 – 11.00 in 13.00 – 16.30
torek: ni uradnih ur
sreda: 9.00 – 11.00 in 13.00 – 17.00
četrtek: 13.00 – 16.30
petek: 9.00 – 12.00

V nujnih primerih izven uradnih ur pokličite za srednješolske in višješolske programe na 031 759 355, za projekte in ostale zadeve na 031 737 399 ali pišite na info@ic-geoss.si.

OSNOVNI PODATKI:

  • naziv družbe: Izobraževalni center GEOSS d.o.o., Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija
  • telefon: 01 8980 570, 031 759 355, e-naslov: info@ic-geoss.si
  • odgovorna oseba: Sabina Rovšek, direktorica

KONTAKTNI PODATKI OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja je direktorica Sabina Rovšek (telefon 041 906 436, e-naslov: sabina.rovsek@ic-geoss.si)

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA:

  • Informacije po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ
  • Informacije po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ do 31.12.2015

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE  |  TONELI d.o.o.  |  PREDILNICA LITIJA d.o.o.  |  HERZ d.d.  |  ASTILBA d.o.o.  |  POLICIJSKA UPRAVA LJUBLJANA  |  OMAHEN TRANSPORT d.o.o.  |  MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT  |  GLASBENA ŠOLA LITIJA  |  KOPIT d.o.o.  |  XELLA PROBETON SI d.o.o.  |  TERME ČATEŽ d.d.  |  VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI  |  RESAL d.o.o.  |  HELLA SATURNUS SLOVENIJA  |  ZPIZ  OE LJUBLJANA  |  SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE  |  MURN ROBERT S.P.  |  TEGA INVEST d.o.o.  |  MIHOYA, HOJAK MITJA s.p.  |  SMOLNIKAR BARBKA s.p.  |  ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE OS TRBOVLJE  |  VERBAJS MATEJ s.p.  |  LIVAR d.d.  |  INTERSERVICE d.o.o.  |  AVTOSERVIS MAX, MAKS KOBALEJ s.p.  |  GRAPHOS, BOGDAN SLANŠEK s.p.  |  LATANA d.o.o.  |  MK LIGHT SOUND d.o.o.  |  FORTUNA-PIL d.o.o.  |  OBČINA LITIJA  |  JP KSP LITIJA d.o.o.  |  RTV SLOVENIJA  |  CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA CENTER  |  TAJA WEL, TANJA ZAKOTNIK JERŠIN s.p.  |  TRM FILTER d.o.o.  |  VERBAJS MATEJ s.p.  |  STEKLARNA HRASTNIK d.d.  |  SŽ-ŽIP d.o.o.  |  ALARM d.o.o.  |  KOTO d.o.o.  |  INTERSERVICE d.o.o.  |  AUTOMATIC SERVIS d.o.o.