strojništvo2019-11-10T00:11:26+02:00

Project Description

STROJNIŠTVO

Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba VI/I
Naziv: inženir/inženirka strojništva
Trajanje študija: 2 leti
Kreditne točke po sistemu ECTS: 120
Način študija: izredni

Poklic inženirja strojništva je iskan in vse bolj cenjen poklic v Sloveniji in Evropski uniji. Delovna področja, ki jih opravlja, so izjemno raznovrstna in široka. V vseh vejah industrije in tudi drugih delih gospodarstva tvorijo stroji, naprave in vozila materialno osnovo pridelave, predelave in izdelave. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primarno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev, naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje.

Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajša zastoje ter zmanjša sekundarno škodo; večja podjetja imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodnjo, skrbi za zagotavljanje varnostnih ukrepov in varstva okolja, komunicira s strankami.

VEČ O POKLICU

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za področje strojništva
 • razvijanje generičnih in poklicno specifičnih kompetenc za področje strojništva
 • razvijanje sposobnosti za učinkovito vključevanje v tehnološke, proizvodne (ekološke) in medosebne procese v delovnem okolju
 • razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in  pozitivnega odnosa do delovnega in širšega okolja
 • oblikovati  prožnost in prilagodljivost za spremembe in poslovne odločitve ter reševanje  konkretne strokovne problematike

Višješolski študijski programi so dve letni programi. V skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur.l.RS, št. 86/04 in 100/13) in Navodili za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju  (Ur.l. RS, št. 43/2012) šola izvede program v treh letih. V prvih dveh letih izobraževanja opravljajo študenti študijske obveznosti za 1. in 2. letnik. V tretjem letu pa opravijo še diplomsko delo z zagovorom.

Posebnost izrednega študija, ki izhaja iz Navodil za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 43/2012), je, da se program ne izvaja strogo po letnikih, temveč lahko v istem študijskem letu študenti opravljajo obveznosti tako za prvi kot drugi letnik, v dveh študijskih letih pa se izvede celoten program.

oznaka 1. LETNIK (modul / predmet) KT = 60
M1 KOMUNIKACIJE 24
P1 strokovna terminologija v tujem jeziku 6
P2 poslovno komuniciranje in vodenje 6
P3 računalništvo 6
D1 praktično izobraževanje 6
predmeti, ki niso vključeni v modul 10
P4 mehanika I 5
P6 strojni elementi 5
M2 OSNOVE 21
P8 materiali 5
P9 varnost pri delu in varovanje okolja 4
P10 tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov 6
D2 praktično izobraževanje 6
SAMOSTOJNI PREDMET 5
prosto izbirni predmet, ki ga določi šola 5
oznaka 2. LETNIK (modul / predmet) KT = 60
M3 POSLOVANJE IN PROCESI 14
P11 ekonomika podjetja 7
P12 kakovost in zanesljivost procesov 5
D3 praktično izobraževanje 2
M4 TEHNOLOGIJE 15
P13 mehanika II 5
P14 tehnologija 7
D4 praktično izobraževanje 3
M6 ENERGETSKI MODUL 9
P16 energetika 7
D6 praktično izobraževanje 2
M7 ORODJARSTVO (izbirni modul, katerega se je šola odločila izvajati) 17
P17 snovanje in konstruiranje orodji 7
P18 izdelava in vzdrževanje orodij 5
D7 praktično izobraževanje 5
D10 DIPLOMSKO DELO 5

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenem izpitu (oceno izpita). Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna.

VEČ INFORMACIJ O PRIZNAVANJU IZPITOV IN STROKOVNE PRAKSE

Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, …) 1. letnika  v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.

Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za dokončanje

 1.  moduli in predmeti v obsegu 110 KT:
 • modul Komunikacije (24 KT)
 • predmet Mehanika 1 (5 KT)
 • predmet Strojnimi elementi (5 KT)
 • modul Osnove (21 KT)
 • modul Poslovanje in procesi (13 KT)
 • modul Tehnologije (16 KT)
 • modul Energetika (9 KT)
 • modul Orodjarstvo (17 KT)
 1. prosto izbirni predmet (5 KT):

Prosto izbirni predmet je lahko katerikoli od predmetov, ki jih izvaja šola in ima 5 KT.

 1. diplomsko delo (5 KT)

PLAČILO CELOTNE ŠOLNINE
ALI PO OBROKIH *

1.800 €

za letnik

PLAČILO PO IZPITIH **

180 €

na izpit

300 €

vpisnina

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POSTOPEK VPISA
KNJIŽNICA DIPLOM
E-UČILNICA