poslovni sekretar2019-11-10T00:09:16+02:00

Project Description

POSLOVNI SEKRETAR

Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba VI/I
Naziv: poslovni sekretar / poslovna sekretarka
Trajanje študija: 2 leti
Kreditne točke po sistemu ECTS: 120
Način študija: izredni

Program Poslovni sekretar študentom omogoča razvoj karierne poti v zasebnem ali javnem sektorju, saj združuje različna znanja in omogoča številne možnosti pri izbiri poklica. Poslovni sekretar je sodoben izobraževalni program, ki združuje komunikacijske sposobnosti, organizacijo dela, poslovne veščine, upravljanje s človeškimi viri in osnovno znanje o finančnim poslovanju in računalništvu.

Poslovni sekretar samostojno načrtuje, organizira in vodi delovne procese v tajništvu in v pisarnah. Analizira in rešuje probleme, ki zadevajo snovanje in uvajanje sodobnih rešitev na področju organizacije dela in informacijskega sistema v tajništvu in pisarnah. Vodi in organizira aktivnosti na podlagi terminskih planov za menedžerja oziroma predpostavljenega. Sodeluje pri pripravi materialov za seje, vodi poslovno korespondenco in dokumentarno gradivo. Sodeluje pri nabavi, načrtovanju in razporejanju računalniške in druge opreme in sredstev, potrebnih za izvajanje delovnega procesa. Ugotavlja delovne prispevke posameznikov v tajništvu in administraciji. Vodi in ažurira kadrovsko evidenco in ureja druge dejavnosti vodilnih delavcev in sodelavcev. Pripravlja poslovne analize, nadzoruje stroške, vodi evidenco podpisanih pogodb in sestavlja poročila. Odgovoren je za stike z javnostmi in koordinacijo tovrstnih aktivnosti. Samostojno komunicira s strankami in poslovnimi partnerji, organizira službene poti in skrbi za protokolarne zadeve pri sprejemu obiskovalcev. Sestavlja strokovne dopise, zapisnike, vloge in samostojno rešuje upravne zadeve.

Poslovni sekretar lahko dela na področju socialnih in upravnih zadev, korespondence, izobraževalne in kadrovske dejavnosti, zavarovalništva, koncesij in odnosov z javnostmi. Zaposlen je kot referent za socialno zavarovanje, za koncesije, kot poslovno upravni tajnik, vodja pisarne ali vodja kabineta. Poslovne sekretarje iščejo delniške družbe za izvedbo pomembnejših organizacijskih in tajniških del. Lahko vodi določeno skupino ljudi, ki so mu podrejeni ali ima pomočnika za manj pomembna administrativna opravila. Na področju stikov z javnostmi pripravlja tiskovne konference in predstavlja podjetje ali ustanovo navzven.

VEČ O POKLICU

Izobraziti in usposobiti študente za:

 • izvajanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja in spremljanja aktivnosti poslovnega procesa v tajništvu, ki temelji na v programu pridobljenih širokih in poglobljenih strokovno-teoretičnih ter praktično uporabnih znanjih s področja organizacije in pisarniškega poslovanja
 • za samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu, opravljanje najzahtevnejših operativno-strokovnih opravil in reševanja posameznih delovnih problemov z uporabo ustreznih metod in postopkov
 • povezovanje znanja in informacij o odvijanju poslovnih in drugih dogajanj znotraj in izven organizacije s ciljem zagotavljanja sprejemanja celovitih in optimalnih odločitev
 • strokovno odgovornost in profesionalnost, razumevanje pomena inovacij in sprememb v delovnih procesih ter odgovornost do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu
 • kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega procesa

Višješolski študijski programi so dve letni programi. V skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur.l.RS, št. 86/04 in 100/13) in Navodili za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju  (Ur.l. RS, št. 43/2012) šola izvede program v treh letih. V prvih dveh letih izobraževanja opravljajo študenti študijske obveznosti za 1. in 2. letnik. V tretjem letu pa opravijo še diplomsko delo z zagovorom.

Posebnost izrednega študija, ki izhaja iz Navodil za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 43/2012), je, da se program ne izvaja strogo po letnikih, temveč lahko v istem študijskem letu študenti opravljajo obveznosti tako za prvi kot drugi letnik, v dveh študijskih letih pa se izvede celoten program.

oznaka 1. LETNIK (modul / predmet) KT = 60
M1 KOMUNIKACIJA 16
P1 poslovno tuji jezik – angleščina 6
P2 poslovno komuniciranje 6
D1 praktično izobraževanje 4
M2 POSLOVANJE IN FINANCE 12
P3 ekonomika poslovanja 5
P4 računovodstvo in finančno poslovanje 5
D2 praktično izobraževanje 2
M3 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI SISTEMI 14
P5 informacijsko komunikacijska podpora v pisarni 5
P6 informacijska tehnologija in podatki 5
D3 praktično izobraževanje 4
M4 ZAKONODAJA IN UPRAVA 13
P7 gospodarsko pravo 5
P9 državna uprava in upravni postopek (izbirni predmet, ki ga določi šola) 5
D4 praktično izobraževanje 3
SAMOSTOJNI PREDMET 5
P20 prosto izbirni predmet, ki ga določi šola 5
oznaka 2. LETNIK (modul / predmet) KT = 60
M5 POSLOVNI JEZIK 14
P10 poslovni tuji jezik II – nemščina 5
P1 poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku 5
D5 praktično izobražecanje II 4
M6 SODOBNA PISARNA 16
P12 sodobno vodenje pisarne 6
P13 ljudje v organizaciji 6
D6 praktično izobraževanje 4
M7 ORGANIZACIJA IN PROTOKOL 13
P14 osnove upravljanja in organizacije poslovanja 5
P15 projektno organiziranje poslovnih dogodkov 5
D7 praktično izobraževanje 3
M8 SPLETNO POSLOVANJE (izbirni modul, katerega se je šola odločila izvajati) 12
P18 elektronsko poslovanje 5
P19 grafični in spletni dizajn v pisarni 5
D9 praktično izobraževanje 2
D10 DIPLOMSKO DELO 5

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenem izpitu (oceno izpita). Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna.

VEČ INFORMACIJ O PRIZNAVANJU IZPITOV IN STROKOVNE PRAKSE

Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, …) 1. letnika  v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.

Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za dokončanje

 1. moduli in predmeti v obsegu 110 KT:
 • modul Komunikacije (16 KT)
 • modul Poslovanje in finance(12 KT)
 • modul Informacijsko-komunikacijski sistemi (14 KT)
 • modul Zakonodaja in uprava (13 KT)
 • modul Poslovni jezik (14 KT)
 • modul Sodobna pisarna (16 KT)
 • modul Organizacija in protokol (13 KT)
 • modul Spletno poslovanje (12 KT)
 1. prosto izbirni predmet (5 KT)

Prosto izbirni predmet je lahko katerikoli od predmetov, ki jih izvaja šola in ima 5 KT. 

 1. diplomsko delo (5 KT)

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te.

Temo diplomske naloge si študent/ka izbere v dogovoru z mentorjem v podjetju, v katerem opravlja praktično izobraževanje in

mentorjem ustreznega modula/predmeta v šoli.

PLAČILO CELOTNE ŠOLNINE
ALI PO OBROKIH *

1.500 €

za letnik

PLAČILO PO IZPITIH **

150 €

na izpit

300 €

vpisnina

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POSTOPEK VPISA
KNJIŽNICA DIPLOM
E-UČILNICA