iščemo kadre2022-02-09T14:26:22+02:00

IŠČEMO KADRE

Nadzorni svet družbe Izobraževalni center Geoss d.o.o., na podlagi sklepa Nadzornega sveta sprejetega na 8. seji dne 22. 12. 2021 ter na podlagi 18. a člena Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe Izobraževalni center GEOSS d.o.o., (Uradni list RS, št. 81/2018) in ob smiselni uporabi 15. člena Akta o ustanovitvi Izobraževalnega centra Geoss d.o.o. (Uradni list RS, št. 62/15) objavlja javni razpis za prosto delovno mesto:

direktor/ica družbe Izobraževalni center Geoss d.o.o..

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za 5-letni mandat. Naloge na delovnem mestu direktorja, ki bodo vezane na vodenje poslovanja družbe in njeno zastopanje, se opravljajo na sedežu družbe Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija.

Kandidati morajo poleg zakonskih izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena zakona, ki ureja gospodarske družbe,
– da imajo najmanj univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem /druga stopnja/,
– da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta ustreznih vodstvenih izkušenj,
– da poznajo delo in področja delovanja družbe, kar izkažejo ob prijavi na razpis s predložitvijo programa dela in vizije delovanja družbe za prihodnje obdobje.

Kandidati za direktorja morajo k prijavi na razpis priložiti naslednja dokazila:
– izjavo o izpolnjevanju vseh pogojev in pooblastilo, da dovoljujejo Občini Litija pridobivanje podatkov o izpolnjevanju navedenih pogojev iz uradnih evidenc;
– izjavo, da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah;
– kopijo diplome, iz katere bo razvidna zahtevana izobrazba;
– kratek življenjepis o minulem delu, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta ustreznih vodstvenih izkušenj,
– program dela in vizijo delovanja družbe za prihodnje obdobje, iz česar bo razvidno, da poznajo delo in področja delovanja družbe.

Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Izobraževalni center Geoss d.o.o., za Nadzorni svet, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja družbe IC Geoss d.o.o.«, in sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Izobraževalnega centra Geoss d.o.o.. Prijava na razpis preko elektronske pošte ni možna.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po opravljenem izboru, ki ga bo opravil Nadzorni svet družbe Izobraževalnega centra Geoss d.o.o.. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Izobraževalnega centra Geoss d.o.o.: http://www.ic-geoss.si

Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobijo na Izobraževalnem centru Geoss d.o.o., Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija, odgovorna oseba: Gordana Marinović, tel.: 031 759 355, vsak dan med 9. in 12 uro oziroma po e-pošti: gordana@ic-geoss.si.

Nadzorni svet družbe Izobraževalnega centra Geoss d.o.o.

Besedilo razpisa za direktorja družbe IC GEOSS D.O.O.

Trenutno nimamo potreb po kadrih.

K sodelovanju vabimo predavatelje za višješolske programe z nazivom predavatelj višje strokovne šole (skladno z 34. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) ter Pravilnikom o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 76/14), za višješolske programe:

– Ekonomist

– Strojništvo

– Organizator socialne mreže

– Logistično inženirstvo

– Poslovni sekretar

– Informatika

K sodelovanju vabimo predavatelje za predavanja v srednješolskih programih, za naslednje predmete:

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI: Tuji jezik – angleščina, Zgodovina, Psihologija

PREDŠOLSKA VZGOJA:  Razvoj in učenje predšolskega otroka, Varno in zdravo okolje

LOGISTIČNI TEHNIK: Tehnologija komuniciranja, Logistika tovornih tokov, Transportna sredstva, Mednarodna blagovna menjava

EKONOMSKI TEHNIK: vsi strokovni moduli

STROJNI TEHNIK: vsi strokovni moduli

RAČUNALNIKAR: vsi strokovni moduli

 BOLNIČAR – NEGOVALEC: vsi strokovni moduli

 TEHNIK RAČUNALNIŠTVA: vsi strokovni moduli

Pri izbiri predavateljev bodo imeli prednost kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • Ustrezna znanja
  • Pedagoško-andragoška izobrazba
  • Strokovni izpit