ekonomist2019-10-10T20:26:00+02:00

Project Description

EKONOMIST

Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba VI/I
Naziv: ekonomist / ekonomistka (smer komercialist)
Trajanje študija: 2 leti
Kreditne točke po sistemu ECTS: 120
Način študija: izredni

Delo na področju ekonomije je dinamično, zanimivo in kreativno ter polno strokovnih izzivov. Za to potrebujete najnovejša znanja, poznati morate veljavno domačo in evropsko zakonodajo, biti morate seznanjeni z najnovejšimi trendi poslovanja. Zaposlovanje ponuja široke možnosti tako v gospodarstvu kot negospodarstvu ali na področju samozaposlovanja.

Usposobili se boste za učinkovito ekonomsko poslovanje, vodenje, načrtovanje in organiziranje poslovnih procesov, za samostojno operativno vodenje malih in srednje velikih podjetij. Pridobili boste tudi znanja, potrebna za izvajanje prodajnih in storitvenih aktivnosti ter za učinkovito delo s strankami v različnih poslovnih okoljih. Študij vam bo poleg zvišanja izobrazbe omogočil tudi osebno napredovanje in pozitivne spremembe na delovnem mestu.

Študijski program Ekonomist je široko zasnovan, saj usposablja ekonomiste za več različnih smeri. Na naši šoli lahko postanete Ekonomist – smer Komercialist.

V prvem letniku pridobijo študenti temeljna znanja za nadaljnji študij: znanja iz tujega jezika (angleški jezik), komuniciranja, matematike in statistike, informatike  z uporabo računalnika, organizacije in menedžmenta ter obveznosti iz naslova praktičnega izobraževanja.

PROGRAM

oznaka 1. LETNIK: moduli in predmeti KT = 60
poslovni tuji jezik I – angleški jezik 6
poslovno komuniciranje 6
informatika 5
poslovna matematika s statistiko 6
organizacija in management podjetja 6
ekonomija 5
osnove poslovnih financ 6
trženje 6
praktično izobraževanje I 14
oznaka 2. LETNIK: moduli in predmeti KT = 60
prodaja 8
nabava 6
poslovno pravo 6
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 5
oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov 6
poslovna logistika 5
upravljanje zalog 5
praktično izobraževanje II 14
DIPLOMSKO DELO 5

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenem izpitu (oceno izpita). Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna.

VEČ INFORMACIJ O PRIZNAVANJU IZPITOV IN STROKOVNE PRAKSE

Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, …) 1. letnika  v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.

Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za dokončanje

 1. moduli in predmeti v obsegu 115 KT:
 • modul Komunikacije (16 KT)
 • modul Analiza (14 KT)
 • modul Poslovanje (22 KT)
 • modul Trženje (8 KT)
 • modul Komerciala (20 KT)
 • modul Pravo (8 KT)
 • modul Kakovost (7 KT)
 • modul Vodenje tehnoloških procesov z logistiko (15 KT)
 • predmet Upravljanje zalog (5 KT)
 1. diplomsko delo (5 KT)

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te.

Temo diplomske naloge si študent/ka izbere v dogovoru z mentorjem v podjetju, v katerem opravlja praktično izobraževanje in mentorjem ustreznega modula/predmeta v šoli.

PLAČILO CELOTNE ŠOLNINE
ALI PO OBROKIH *

1.500 €

za letnik

PLAČILO PO IZPITIH **

150 €

na izpit

300 €

vpisnina

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POSTOPEK VPISA
KNJIŽNICA DIPLOM
E-UČILNICA