organizator socialne mreže2019-11-10T00:10:30+02:00

Project Description

ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE

Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba VI/I
Naziv: organizator socialne mreže / organizatorka socialne mreže
Trajanje študija: 2 leti
Kreditne točke po sistemu ECTS: 120
Način študija: izredni

Program bo zapolnil primanjkljaj kadrov v socialni dejavnosti in tako posredno vplival na izboljšanje kakovosti življenja ljudi, saj se Slovenija, tako kot večina evropskih držav, sooča s problemi, kot so večanje deleža starejšega prebivalstva, pomanjkanjem časa za vzgojo in družinsko življenje. Srečujemo se z medgeneracijskimi problemi in socialno izključenostjo. Z vso omenjeno problematiko se bodo srečali študentje, ki se bodo odločili za vpis.

Program je izrazito praktično naravnan in nudi dobre zaposlitvene možnosti v najrazličnejših ustanovah socialne dejavnosti, kot so: centri za socialno delo, nevladne organizacije in društva, domovi za starejše, centri za pomoč ljudem na domu, mladinski domovi, varne hiše, materinski domovi, krizni centri za žrtve…

V okviru programa boste pridobili praktična znanja za delo z ljudmi, s posamezniki in skupinami, za organiziranje pomoči otrokom in mladostnikom ter družinam in starejšim v lokalnem okolju, v mestu, krajevni skupnosti in soseski. Usposobili se boste za sodelovanje v projektih, informiranje otrok in mladostnikov o njihovih pravicah, usmerjanje otrok in starejših v svetovalno pomoč, organiziranje učne pomoči, usmerjanje mladih na poti iskanja poklicnega cilja, organiziranje samopomočniške skupine, nudenje svetovalne pomoči, organiziranje pomoči na domu, prostovoljno delo, animiranje mladih in starejših k aktivnemu organiziranju prostega časa.

Višješolski študijski programi so dve letni programi. V skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur.l.RS, št. 86/04 in 100/13) in Navodili za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju  (Ur.l. RS, št. 43/2012) šola izvede program v treh letih. V prvih dveh letih izobraževanja opravljajo študenti študijske obveznosti za 1. in 2. letnik. V tretjem letu pa opravijo še diplomsko delo z zagovorom.

Posebnost izrednega študija, ki izhaja iz Navodil za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 43/2012), je, da se program ne izvaja strogo po letnikih, temveč lahko v istem študijskem letu študenti opravljajo obveznosti tako za prvi kot drugi letnik, v dveh študijskih letih pa se izvede celoten program.

oznaka 1. LETNIK (modul / predmet) KT = 60
M1 SPORAZUMEVANJE  20
P1 tuji jezik 5
P2 jezikovna kultura 5
P3 informacijske tehnologija v sociali 5
D1 praktično izobraževanje 5
M2 VODENJE IN ORGANIZIRANJE 12
P4 organizacija in tehnike vodenja 5
P5 pravo in vodenje dokumentacij v sociali 4
D2 praktično izobraževanje 3
M3 SOCIALNA DEJAVNOST 23
P6 kaj je socialna država 6
P7 lokalno okolje in socialne mreže 6
P8 spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju 6
D3 praktično izobraževanje 5
SAMOSTOJNI PREDMET 5
prosto izbirni predmet, ki ga izbere šola 5
oznaka 2. LETNIK (modul / predmet) KT = 60
M4 ČLOVEK IN OKOLJE 16
P9 človek v socialnem okolju 6
P10 komunikacija z uporabniki 6
D4 praktično izobraževanje 4
M5 OTROCI IN MLADOSTNIKI (izbirno M5 ali M7) 16
P11 otroci in mladostniki v sodobni družbi 6
P12 družba tveganja 6
D5 praktično izobraževanje 4
M7 STARI ČLOVEK (izbirno M5 ali M7) 16
P15 starost in staranje 6
P16 življenjski svet starega človeka 6
D7 praktično izobraževanje 4
M8 AKTIVNO BIVANJE 15
P17 animacija z umetnostnim izražanjem 6
P18 delovanje za zdravo življenje 6
D8 praktično izobraževanje 3
M9 VKLJUČEVANJE V DRUŽBO 8
P20 marginalne družbene skupine 6
D9 praktično izobraževanje 2
D10 DIPLOMSKO DELO 5

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenem izpitu (oceno izpita). Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna.

VEČ INFORMACIJ O PRIZNAVANJU IZPITOV IN STROKOVNE PRAKSE

Pogoji za napredovanje

 V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, izpiti …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT; pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk; pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.

Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.

 

Pogoji za dokončanje

 Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer:

 1. module v obsegu 94 kreditnih točk:
 • Sporazumevanje (20 KT)
 • Vodenje in organiziranje (12 KT)
 • Socialna dejavnost (23 KT)
 • Človek in okolje (16 KT)
 • Aktivno bivanje (15 KT)
 • Vključevanje v družbo (8 KT)
 1. en izbirni modul v obsegu 16 kreditnih točk:
 • Otroci in mladostniki (16KT) ali
 • Stari človek (16 KT)
 1. prosto izbirni predmet (5 KT)

Prosto izbirni predmet je lahko katerikoli od predmetov, ki jih izvaja šola in ima 5 KT.

 1. diplomsko delo (5 KT)

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te.

Temo diplomske naloge si študent/ka izbere po dogovoru z mentorjem v organizaciji, kjer se študent praktično izobražuje, in predavateljem višje strokovne šole.

PLAČILO CELOTNE ŠOLNINE
ALI PO OBROKIH *

1.500 €

za letnik

PLAČILO PO IZPITIH **

150 €

na izpit

300 €

vpisnina

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POSTOPEK VPISA
KNJIŽNICA DIPLOM
E-UČILNICA