AKTUALNI PROJEKTI2022-03-24T11:11:59+02:00

nacionalni projekti

Izobraževalni center Geoss je konzorcijski partner v projektu KORAK – Kompetence za razvoj kariere, ki ga vodi poslovodeči konzorcijski partner Javni zavod CENE ŠTUPAR – Center za izobraževanje Ljubljana.

S programi v projektu se povečuje vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšuje njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih in brezposelnih, ki so nižje izobraženi in starejši od 45 let.

Trajanje projekta: 14. 9. 2018 – 31. 10. 2022

Več o projektu in izobraževalnih programih TUKAJ

  

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Izobraževalni center Geoss d.o.o.je bil izbran na javnem razpisu za sofinanciranje projektov “RAZVOJ IN IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE” s projektom »Točka SoDELOVANJA«.

Osebe iz ciljne skupine bomo s projektom Točka SoDELOVANJA aktivno opolnomočili za socialno vključenost in zmanjšali tveganje za revščino. Z aktivnim vključevanjem v oglede in prakse delovnih procesov bomo spodbujali enake možnosti in dejavno sodelovanje udeležencev pri izboljšanju zaposljivosti in vključevanju na trg dela s pridobivanjem tako poklicnih kompetenc kot funkcionalnih kompetenc in drugih. V programih bomo izboljšali ne le socialne temveč tudi funkcionalne kompetence ciljne skupine, ki bodo spremenile njihov odnos do vseživljenjskega učenja z namenom razvoja socialnih veščin in spretnosti, zviševanja njihovih funkcionalnih kompetenc za večjo socialno inkluzijo, pridobitve znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi stisk in težav, ki spremljajo stanje brezposelnosti, osebnostnega razvoja, krepitve moči in motiviranosti za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela in zmanjšanja tveganja revščine.

Več o projektu TUKAJ

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Program PUM-O – Projektno učenje mlajših odraslih sofinancira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Projektno učenje mlajših odraslih je projekt, ki ga Izobraževalni center Geoss izvaja v Ljubljani, na Litijski cesti 38.

V PUM-O bomo skupaj razvijali tvoj potencial z namenom uspešnega vključevanja v izobraževanje, razvijanja poklicne identitete, uspešne socialne integracije, kreativnega preživljanja prostega časa, razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti ter tako uspešnega vključevanja na trg dela.

Kako se vključiš in več o projektu TUKAJ

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu.

Za izbrane udeležence bo izvajanje višješolskih izobraževalnih programov Izobraževalnega centra Geoss d.o.o., Višje strokovne šole, od vključitve v projekt  pa do zaključka študija, brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Pregled realizacije projekta MUNERA 3:

V študijskem letu 2018/2019 je bilo v projekt MUNERA 3 vključenih 16 študentov, in sicer:
– 9 študentov 2. cikla vpisane v višješolske programe tehniških strok, ki ob zaključku višješolskega programa pridobijo naziv inženir,
– 7 študentov 3. cikla, ki jim je ob vključitvi v projekt za dokončanje študija, poleg diplomske naloge, manjkajo tudi predmetne študijske obveznosti.

V študijskem letu 2019/2020 je bilo vključenih:
– 2 študenta 2. cikla – nove vključitve v študijskem letu 2019/2020,
– 9 študentov 3. cikla – podaljšanje vključitve iz študijskega leta 2018/2019.

V študijskem letu 2020/2021:
– 4 študentke 2. cikla – nove vključitve v študijskem letu 2020/2021,
– 1 študentka 3. cikla – podaljšanje vključitve iz študijskega leta 2019/2020.

Tedni vseživljenjskega učenja so širša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt se usklajuje na Andragoškem centru Slovenije ter se prireja v sodelovanju s posamezniki, skupinami in ustanovami preko celotne države. Namen je opozoriti na pomembnost in vseprisotnost učenja v vseh življenjskih obdobjih. Na Izobraževalnem centru Geoss smov akciji sodelovali že enajsto leto zapored.

Več o projektu si preberite TUKAJ.

ŠTUDIJSKI KROŽEK je brezplačna splošnoizobraževalna oblika skupinskega prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka nehierarhično in se zaključi s skupnim dogodkom. Skupino tvori 5–12 ljudi, ki se vsaj petkrat srečajo, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. Običajno je srečanj več kot deset, povprečno število ur pa presega 35, porazdeljenih na več kot tri in pol meseca. Odnosi v krožku so enakopravni, sproščeni in prijateljski. Delo je ustvarjalno, sodelovalno in načrtovano. Pričneta in ženeta ga potreba in zanimanje posameznika, ki se po svojih močeh in volji dejavno vključuje v učenje in delo krožka. Krožek vodi za vodenje posebej usposobljen mentor. Tako učenje je zahtevno, vendar daje udejstvovanju posameznika svobodo in smisel.

Več o študijskih krožkih TUKAJ.
 

LETO: 2020

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Odprto je do razdelitve razpoložljivih sredstev.

V okviru tega projekta spoznamo v konkretni delovni situaciji potencialnega kandidata in ga usposobimo za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja. Usposabljanje traja 3 mesece (zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta). Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu.

Ciljna skupina za usposabljanje V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelni, ki so:

  • starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
  • stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni),
  • stari 30 let in več, imajo največ končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece.

mednarodni projekti

EU PROGRAM: Erasmus+ 
IZVAJANJE PROJEKTA: november 2020 – oktober 2022

Projekt temelji na Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov, ki je določila, da je invalide potrebno vključevati tudi v izobraževanje odraslih: invalidi bi morali imeti možnost sodelovanja v izobraževanju odraslih, tako kot vsi ostali. Projekt je v prvi vrsti namenjen skupini invalidov, tj. vsem, ki jim je zaradi telesnih ali duševnih ali intelektualnih motenj onemogočeno sodelovanje na tečajih v izobraževalnih centrih za odrasle in v drugih izobraževalnih ustanovah. Projekt bo ustvaril inovativne produkte, ki so namenjeni podpori izobraževalcev odraslih pri izvajanju inkluzivnega oziroma vključujočega izobraževanja odraslih na praktičen način in na podlagi potreb glavne ciljne skupine.

Več o projetku TUKAJ

EU PROGRAM: Erasmus+ 
IZVAJANJE PROJEKTA: januar 2022 – januar 2024.

Več o projetku TUKAJ

EU PROGRAM: ERASMUS+ K2 (Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks)
IZVAJANJE PROJEKTA: december 2019 – december 2021

Projekt spodbuja opolnomočenje žensk v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki v visokem šolstvu. Znanstvena, tehnološka, inženirska in matematična delovna sila (STEM) je ključna za evropsko inovativnost, zmogljivosti in globalno konkurenčnost. Kljub temu so ženske na delovnih mestih s področja naravoslovja in matematike (STEM) premalo zastopane in se manj odločajo za tovrstne študije, čeprav le to področje predstavlja skoraj polovico delovne sile EU in polovico delovne sile z univerzitetno izobrazbo. Vse to pomeni veliko priložnost za razširitev zaposlovanja na naravoslovnih področjih v Evropi. Zastopanost žensk na področju naravoslovnih znanosti se je s časom spreminjala. Na področju računalništva in matematike (najširšega področja izmed štirih komponent STEM) se je zastopanost žensk zmanjšala od leta 2000 za 3%. Inženirji so druga največja poklicna skupina v skupini STEM, vendar je le približno ena od sedmih inženirjev ženskega spola. Moški imajo veliko večjo možnost zaposlitve na področju naravoslovnih znanosti, kot jo imajo ženske, ne glede na njihovo izobrazbo.

Glavni cilj projekta FeSTEM je tako spodbujanje inovativne metodologije, ki bo študentom višješolskih programov omogočila, da za ustvarjanje uporabljajo tradicionalne in računalniško bogate medije za ustvarjanje pomenljivih razstavnih eksponatov, ki bodo delovali kot mentorski model za spodbujanje deklet in žensk, da ostanejo aktivne na področju naravoslovnih znanosti.

Več o projektu TUKAJ

EU PROGRAM: ERASMUS+ KA2 (Strateško partnerstvo za izobraževanje odraslih)
IZVAJANJE PROJEKTA: november 2019 – avgust 2021

Projekt je namenjen pripravi programov usposabljanj za starše priseljence z namenom preprečevanja izostankov od pouka pri svojih otrocih. Osnovne in srednje šole v lokalnih skupnostih partnerskih institucij obiskujejo učenci različnih narodnosti. Cilj projekta je zagotoviti osnovnim in srednjim šolam v večkulturnih skupnostih nabor orodij za pomoč učencem in njihovim staršem pri vključevanju in pri doseganju rezultatov v šoli. Program usposabljanja za starše nudi jezikovno podporo staršem, da bi ti lahko pomagali svojim otrokom pri domačih nalogah, razumevanju šolske dokumentacije in funkcionalno pismenost. Prav tako je pomembo, da se ženskam – materam, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij omogoči, da gredo iz hiše in se družijo z ženskami drugih narodnosti. V obeh, tako osnovnošolskem kot srednješolskem izobraževanju je starševska vključenost zelo pomembna dokazano pozitivno vpliva na doseganje učnih rezultatov. Cilj tega projekta je preprečiti opuščanje šole v skupnosti priseljencev ter spodbuditi starše, da ti postanejo aktivni udeleženci v šolskem okolju.

Posebnost projekta je tudi to, da bodo starši imeli možnost druženja in učenja skupaj s starši, ki so si za življenje in delo izbrali bodisi Španijo, Malto, Italijo, Grčijo bodisi Nemčijo. V kolikor bodo želeli se bodo lahko brezplačno udeležili srečanj v Schrobenhausnu v Nemčiji in v Palmi de Mallorci v Španiji – tako stroški potovanja kot bivanja so kriti iz projekta Erasmus+.

Več o projektu TUKAJ

EU PROGRAM: Erasmus+ 
IZVAJANJE PROJEKTA: februar 2022 – avgust 2024

Na podlagi raziskav, ki priznavajo pozitivne učinke ustvarjalne umetnosti na zdravje in dobro počutje (Dunphy, Baker, Dumaresq et al, 2019), želi projekt oblikovati in razviti program ustvarjalne delavnice, s pomočjo katerih bodo starejši odrasli odkrivali svoj glas, svojo vlogo, vidike vključevanja in dosegli večjo socialno vključenost. Projekt bo raziskal, oblikoval in ponudil nove in učinkovite načine vključevanja starejših odraslih v družbo z medgeneracijskim učenjem in uporabo gledališča.

Več o projetku TUKAJ

EU PROJEKT: Erasmus+ KA2 (Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks)
IZVAJANJE PROJEKTA: september 2019 – avgust 2022

Projekt namerava širiti dobre prakse na Evropski ravni z usposabljanjem izobraževalcev, ki učijo računalništvo in z njim povezane vsebine. Kot izhodišče projekta je postavljeno vprašanje, katere so tiste “digitalne učne vsebine”, ki jih potrebuje nekdo, ki nima dovolj veščin s področja računalniške pismenosti. Na podlagi ugotovitev bomo oblikovali LIDS učni načrt. Projekt omogoča sodelovanje izobraževalcev s področja digitalnih tehnologij na mednarodni ravni kot del evropskega prenosa znanja in izkušenj na področju digitalne tehnologije, pristopov poučevanja in učenja med sodelujočimi izobraževalnimi centri za odrasle in različnimi izobraževalnimi ustanovami. Ciljna skupina projekta so izobraževalci v izobraževalnih središčih, odrasle osebe s pomanjkanjem digitalnih kompetenc, organizacije in šole, zaposlitveni centri ipd. zato smatramo, da bo projekt omogočil opolnomočenje in vključevanje tudi predavateljev s področja informatike in drugih digitalnih veščin. Prav tako pa bodo izkušnje in znanja pridobljena v projektu pomagala tistim študentom, ki jim računalniške veščine še vedno predstavljajo izziv, saj si bodo lahko z orodji in metodami pomagali k lažjemu usvajanju novih znanj in spretnosti.

Več o projektu TUKAJ

EU PROGRAM: ERASMUS+ K1 (Mobilnost za mladinske delavce)
IZVAJANJE PROJEKTA: 30. marec – 7. april 2020 (prestavljeno)

Zgodnje opuščanje šolanja in usposabljanja je pojav, ki je zelo razširjen po državah EU. Dejansko velja za enega glavnih izzivov v izobraževalni politiki: prizadene več kot štiri milijone mladih, tako da Strategija Evropa 2020 kot enega glavnih ciljev določa znižanje stopnje osipnikov na manj kot 10% do leta 2020. Delež osipnikov med 16. in 24. letom starosti, ki niso v izobraževanju, usposabljanju ali zaposlitvi se je v letu 2017 povečal na 15,5%, zato je za dosego ciljev na tem področju potrebno še kar nekaj dodatnega dela. Z opuščanjem šole v zgodnji starosti mladi tvegajo, da bodo izključeni iz družbe: podatki kažejo, da je pomanjkanje srednješolskega izobraževanja velika ovira za uspešen vstop na trg dela in da se osipniki pogosto soočajo z brezposelnostjo, psihološkimi posledicami kot so stres, izključenost in pogosto vpletenost v tvegano vedenje.

V okviru projekta se bo izvedlo usposabljanje za mladinske delavce za pridobivanje ustreznih kompetenc in veščin za mentoriranje osipnikov in nudenje pomoči pri njihovem ponovnem vključevanju v družbo.

Več o projektu TUKAJ

EU PROGRAM: Erasmus+ K2 (Strateško partnerstvo na področju šolskega izobraževanja
IZVAJANJE PROJEKTA: oktober 2019 – maj 2022

Zaradi nenehne begunske krize in migracijskih valov, ki segajo v Evropo iz Azije in Afrike, je več tisoč otrok migrantov in beguncev vstopilo v izobraževalne sisteme držav gostiteljic. Izobraževalne ustanove so se tako znašle pred novimi izzivi še posebej tiste na jugu Evrope in na severu. Šole pogosto nimajo znanj in izkušenj na kakšen način integrirati otroke in mladostnike v novo okolje. Prav tako je prva ovira s katero se vsi soočamo pomanjkanje znanja jezika držav gostiteljic. Raziskava GEM Report 2019, ki jo je objavil UNESCO je ugotovila, da so izobraževalni sistemi v državah gostiteljicah neustrezno pripravljeni na delo v večkulturnih razredih. V okviru projekta OpenEye se bomo osredotočili na ustvarjanje orodij, ki bodo v podporo tako izobraževalcem kot otrokom in mladostnikom pri vključevanju v novo okolje in izobraževanje s pomočjo zgodovine, umetnosti in kulture. Projekt je nadgradnja projekta REHAC, ki ga v Izobraževalnem centru Geoss izvajajo od leta 2016 dalje in omogoča pridobivanje novih znanj in veščin izobraževalcem, ki delajo s ciljno skupino priseljencev.

Več o projektu TUKAJ

EU PROGRAM: Erasmus+ K2 (Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks)
IZVAJANJE PROJEKTA: april 2021 – marec 2023

Od začetka uvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 je na tisoče učencev in učiteljev ostalo doma in so se bili prisiljeni prilagajati spletnemu šolanju na daljavo. Procesi so bili v vsaki šoli različni, učitelj pa jih je moral oblikovati sam saj se celotni izobraževalni sistem ni uspel prilagoditi. Poleg učnih ciljev so morali učitelji ohranjati tudi socialno integracijo učencev, medtem, ko so se zgodile pomembne motnje pri zagotavljanju pouka v specializiranih učilnicah, ekskurzije itd. Cilj tega projekta je umetnost uporabiti za premagovanje ovir pri spletnem učenju naravoslovnih predmetov, pripomoči k boljšim učnim rezultatom in vključevanju v pozitivne učne izkušnje. Različne vrste umetnosti in umetniških izrazov se lahko uporabijo za uvajanje novih načinov spletnega učenja, za doseganje učnih rezultatov, ki temeljijo na učnih načrtih in za zmanjšanje občutka socialne izolacije.

Več o projektu TUKAJ

EU PROGRAM: Erasmus+ K2 
IZVAJANJE PROJEKTA: november 2020 – oktober 2022

Projekt namerava razviti orodje za izobraževanje odraslih in strokovnjake s področja karierne orientacije, ki delajo z nizko kvalificiranimi brezposelnimi odraslimi, ki so glavna končna ciljna skupina projekta. Omenjeno orodje bo služilo kot pomoč omenjenim strokovnjakom pri prepoznavanju osnovnih veščin preko neformalnih in priložnostnih učnih kontekstov in za izboljšanje zaposljivosti omenjene ciljne skupine.

Več o projetku TUKAJ

EU PROGRAM: Erasmus+ 
IZVAJANJE PROJEKTA: november 2021 – november 2023

Rezultati analiz pričajo, da se kar 30 milijonov Evropejcev počuti osamljene. Projekt Povezujmo se se osredotoča na mlade matere (18 – 30 let), kot eno izmed skupin, ki je izpostavljena večjim tveganjem za doživljanje osamljenosti. Starš, ki večinsko koristi porodniški dopust in po rojstvu otroka ostane doma, bo bolj izpostavljen možnosti, da se počuti osamljenega in socialno izoliranega. V večini primerov so to matere. V okviru projekta bomo projektni partnerji pripravili analizo stanja, v okviru katere bomo v vseh partnerskih državah raziskovali situacijo mladih mater. Glede na rezultate in ugotovitve bomo pripravili učni načrt in učni program, ki bosta temeljila na aktivnostih povezanih z umetnostjo in bosta mladim materam omogočala opolnomočenje in povezovanje z drugimi materami v podobnih situacijah.

Več o projetku TUKAJ

EU PROGRAM: ERASMUS+ K2 (Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks)
IZVAJANJE PROJEKTA: november 2019 – januar 2022

Podjetništvo s področja kulture je pomembno vprašanje v okviru evropskih politik. Pod drobnogled postavlja dva ključna problema, ki pestita Evropsko unijo: pomanjkanje poklicev in nujnost inovacij. Glavni cilj Evropske unije je ustvariti poklice in nove spretnosti za spopadanje z zahtevami trga dela, kot je tudi zapisano v »Novem programu znanj in spretnosti za Evropo«. Projekt RESONANT namerava odgovoriti na te zahteve in se osredotoča na ustvarjanje novih veščin na kulturnem in podjetniškem področju. Skupni cilj projekta je okrepiti kompetence profila kulturnega podjetnika na evropski ravni, razvijati lokalno kulturno podjetništvo in vzpostaviti svetovanje posameznikom, ki bi se želeli ukvarjati z omenjenim področjem ter pri tem biti uspešni in ustvarjalni.

Več o projektu TUKAJ

EU PROGRAM: ERASMUS+ 
IZVAJANJE PROJEKTA: februar 2021 – januar 2023

Po podatkih Eurodeska (2018) mladi Evropejci, stari od 15 do 29 let, uporabljajo vse več digitalne aplikacije in družabna omrežja, da se zabavajo, učijo, spoprijateljijo in seznanjajo z novicami. Raziskave kažejo, da lažne novice v družabnih medijih pritegnejo več pozornosti kot resnične, se hitro širijo po spletu in preko socialnih medijev in dosegajo velik obseg ljudi (Kumar & Shah, 2018). Projekt SPOTit se želi na ta izziv odzvati s podporo razvoju veščin medijske pismenosti mladih (starih od 18 do 35 let), da lahko sprejmejo premišljene odločitve o informacijah, do katerih pridejo preko socialnih medijev.

Več o projektu TUKAJ

EU PROGRAM: ERASMUS + K1 Konzorcij za mobilnost 2017 – 2020
LETO: 2017 – 2020

Izobraževalni center Geoss d.o.o. je član konzorcija za mobilnost, ki deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Konzorcij je akreditiran za obdobje od 2017-2020.

Primarni cilj konzorcija je spodbuditi internacionalizacijo v višjem strokovnem šolstvu: izboljšati sodelovanje med zaposlenimi iz posameznih strok za večjo inovativnost in razvoj stroke, spodbuditi še vedno prenizko mobilnost študentov kot osebja, preko konzorcija okrepiti kadrovske in strokovne zmožnosti ter kapacitete za organizirano vodenje strategije mobilnosti in internacionalizacije.

V okviru programa Erasmus+ so višje strokovne šole pod okriljem Skupnosti VSŠ uspešno sodelovale v konzorciju za mobilnost v obdobju 2014-2016, zaradi česar je želja po podaljšanju. Primarni cilj konzorcija je spodbuditi internacionalizacijo v višjem strokovnem šolstvu, ki je pomemben del razvoja višjih strokovnih šol. S konzorcijem partnerji želijo izboljšati medinstitucionalno strokovno sodelovanje med zaposlenimi iz posameznih strok na nacionalnem nivoju, da bo rezultiralo v večji inovativnosti in razvoju stroke ne samo na izobraževalni ravni temveč tudi v povezovanju z domačimi in tujimi podjetji. Vzpodbujali bodo še vedno prenizko mobilnost študentov kot osebja in preko konzorcija okrepili kadrovske in strokovne zmožnosti ter kapacitete za organizirano vodenje strategije mobilnosti in internacionalizacije.

Razpisi:

Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov za obdobje 2017-2020

V kolikor si želite pridobiti več informacij in se udeležiti mobilnosti nas pokličite na 031 759 355 ali pa nam pišite na info@ic-geoss.si.