informatika2018-09-14T05:47:33+00:00

Project Description

INFORMATIKA

Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba VI/I
Naziv: inženir/inženirka informatike
Trajanje študija: 2 leti
Kreditne točke po sistemu ECTS: 120
Način študija: izredni

Danes si življenja brez računalnikov ne znamo več predstavljati, saj so postali del našega vsakdana tako doma kot v službi. Informatik s svojim znanjem rešuje morebitne težave v podjetjih, kjer imajo vzpostavljen sistem informacijsko – komunikacijske tehnologije (javna podjetja, banke, zavodi… ). Poklic informatika je dinamičen, saj se vedno znova srečuje z novostmi, ki so pri tovrstnem poklicu stalnica. Inženirji informatike zasedajo delovna mesta: informatik, vzdrževalec programske opreme, spletni programer…

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike
 • pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov
 • se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu
 • samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti
 • avtonomnost pri svojem strokovnem delu
 • komunikacije v tehniki
 • postavitev in konfiguracija omrežij
 • kodiranje programov
 • osnove ekonomije
 • sistemsko administriranje
 • upravljanje podatkovnih omrežij
 • načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov
 • razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev

PROGRAM

Višješolski študijski programi so dve letni programi. V skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur.l.RS, št. 86/04 in 100/13) in Navodili za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju  (Ur.l. RS, št. 43/2012) šola izvede program v treh letih. V prvih dveh letih izobraževanja opravljajo študenti študijske obveznosti za 1. in 2. letnik. V tretjem letu pa opravijo še diplomsko delo z zagovorom.

Posebnost izrednega študija, ki izhaja iz Navodil za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 43/2012), je, da se program ne izvaja strogo po letnikih, temveč lahko v istem študijskem letu študenti opravljajo obveznosti tako za prvi kot drugi letnik, v dveh študijskih letih pa se izvede celoten program.

oznaka 1. LETNIK (modul /predmet) KT = 60
M1 KOMUNIKACIJE V TEHNIKI (obvezno) 20
P1 strokovna terminologija v tujem jeziku 6
P2 poslovno komuniciranje in vodenje 6
P3 računalništvo in informatika 5
D1 praktično izobraževanje 3
M2 POSTAVITEV IN KONFIGURACIJA OMREŽIJ 22
P4 operacijski sistemi I 4
P5 osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov 6
P6 računalniške komunikacije in omrežja I 6
D2 praktično izobraževanje 6
M3 KODIRANJE PROGRAMOV 18
P7 programiranje I 7
P8 zbirke podatkov I 7
D3 praktično izobraževanje 4
oznaka 2. LETNIK (modul /predmet) KT = 60
M4 OSNOVE EKONOMIJE 8
P9 ekonomika podjetja
D4 praktično izobraževanje
M5 SISTEMSKO ADMINISTRIRANJE (študent izbira med M5 in M6) 14
P10 vzdrževanje sistemske programske opreme 5
P11 operacijski sistemi II 5
D5 praktično izobraževanje 4
M6 UPRAVLJANJE PODATKOVNIH OMREŽIJ (študent izbira med M5 in M6) 14
P12 računalniške komunikacije in omrežja II 5
P13 varnost in zaščita 5
D6 praktično izobraževanje 4
M8 NAČRTOVANJE IN RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV (prosto izbirni predmet, ki ga določi šola) 14
P16 zbirke podatkov II 6
P17 informacijski sistemi 4
D8 praktično izobraževanje 4
M9 RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE SPLETNIH POSTAVITEV (prosto izbirni predmet, ki ga določi šola) 14
P18 izdelava spletnih strani 5
P19 elektronsko poslovanje 5
D9 praktično izobraževanje 4
SAMOSTOJNI PREDMET (prosto izbirni predmet, ki ga določi šola) 5
P22 multimediji 5
D11 DIPLOMSKO DELO (obvezno) 5

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenem izpitu (oceno izpita). Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna.

PLAČILO CELOTNE ŠOLNINE
ALI PO OBROKIH *

1.900 €

za letnik

PLAČILO PO IZPITIH **

180 €

na izpit

300 €

vpisnina

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POSTOPEK VPISA
KNJIŽNICA DIPLOM
E-UČILNICA