logistično inženirstvo2019-11-10T00:12:27+02:00

Project Description

LOGISTIČNO INŽENIRSTVO

Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba VI/I
Naziv: inženir / inženirka logistike
Trajanje študija: 2 leti
Kreditne točke po sistemu ECTS: 120
Način študija: izredni

Razvoj sodobnih tehnologij ter novih oblik povezovanja podjetij na domačem in svetovnem trgu zahteva logistične storitve s specializiranimi znanji, ki bodo podjetjem omogočala doseganje konkurenčne prednosti na trgu. Področje logistike obsega dejavnosti, katerih namen je zagotoviti dobrine in storitve ob pravem času, na pravem mestu, optimalne količine in kakovost z najnižjimi stroški in vplivi na okolje.

Naloge inženirja logistike v podjetju so tudi povpraševanje, nabava, načrtovanje potreb, načrtovanje proizvodnje, materialno poslovanje, skladiščenje, manipuliranje z materiali, zaloge končnih izdelkov, fizična distribucija, načrtovanje distribucije, naročila, transport, prodajne in druge storitve, zato se diplomanti tega programa lahko zaposlijo na vseh področjih logistike, transporta in špedicije, tako v malih in srednjih podjetjih kot tudi v velikih multinacionalkah.

V programu bomo udeležence usposobili v strokovno teoretičnih in praktično uporabnih znanjih za samostojno poklicno delo, ki zajema upravljanje toka materialov od virov do porabnikov.

VEČ O POKLICU

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovnoteoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo v logističnem inženirstvu
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja logistike
 • usposobiti študente za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov
 • se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu
 • postaviti temelje za samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti
 • usposobiti študente za avtonomnost pri svojem strokovnem delu
 • usposobiti študente za upoštevanje zahtev zagotavljanja kakovosti načrtovanja makro- in mikrologističnih mrež

Višješolski študijski programi so dve letni programi. V skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur.l.RS, št. 86/04 in 100/13) in Navodili za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju  (Ur.l. RS, št. 43/2012) šola izvede program v treh letih. V prvih dveh letih izobraževanja opravljajo študenti študijske obveznosti za 1. in 2. letnik. V tretjem letu pa opravijo še diplomsko delo z zagovorom.

Posebnost izrednega študija, ki izhaja iz Navodil za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 43/2012), je, da se program ne izvaja strogo po letnikih, temveč lahko v istem študijskem letu študenti opravljajo obveznosti tako za prvi kot drugi letnik, v dveh študijskih letih pa se izvede celoten program.

oznaka 1. LETNIK (modul/predmet) KT = 60
M1 KOMUNIKACIJA 20
P1 poslovno komuniciranje in vodenje 6
P2 strokovna terminologija v tujem jeziku 5
P3 računalništvo in informatika v logistiki 6
D1 praktično izobraževanje 3
M2 LOGISTIKA 15
P4 logistični sistemi 6
P5 varnost v prometu in varstvo pri delu 5
D2 praktično izobraževanje 4
OBVEZNI PREDMET 7
P6 uporabna matematika v logistiki 7
M3 CESTNI PROMET 1 (cestni promet 1 in 2 sta izbirna modula, katera se je šola odločila izvajati) 18
P7 teorija prometnega toka 7
P8 prevozna sredstva cestnega prometa 5
D3 praktično izobraževanje 6
oznaka 2. LETNIK (modul/predmet) KT = 60
M9 POSLOVNO-PRAVNI SISTEM 15
P19 ekonomika podjetja 7
P20 pogodbeno pravo 5
D9 praktično izobraževanje 3
M10 CESTNI PROMET 2 (cestni promet 1 in 2 sta izbirna modula, katera se je šola odločila izvajati) 30
P21 organizacija cestnega prometa 7
P22 urbanizacija prometa in  cestna infrastruktura 5
P23 tehnologija cestnega prometa 8
D10 praktično izobraževanje 10
SAMOSTOJNI PREDMET 1 (izbirni predmet, ki ga določi šola) 5
P41 špedicija in transportno zavarovanje 5
SAMOSTOJNI PREDMET 2 5
 prosto izbirni predmet, ki ga določi šola 5
D16 DIPLOMSKO DELO 5

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenem izpitu (oceno izpita). Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna.

VEČ INFORMACIJ O PRIZNAVANJU IZPITOV IN STROKOVNE PRAKSE

Pogoji za napredovanje

 V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, …) 1. letnika  v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.

Pogoji za dokončanje

 Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse  študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge, …),  in sicer:

 1. moduli in predmeti v obsegu 110 KT:
 • modul Komunikacija (20 KT)
 • modul Logistika (15 KT)
 • modul Poslovno-pravni (15 KT)
 • predmet Uporabna matematika v logistiki (7 KT)
 • modul Cestni promet 1 in 2
 • predmet Špedicija in transportno zavarovanje 
 1. prosto izbirni predmet (5  KT)

Prosto izbirni predmet je lahko katerikoli od predmetov, ki jih izvaja šola in ima 5 KT. 

 1. diplomsko delo (5  KT)

Diplomsko delo je sestavljeno  iz diplomske naloge in zagovora.

Temo diplomskega dela določita mentor v organizaciji, kjer se študent praktično izobražuje, in predavatelj višje strokovne šole. Za diplomsko delo lahko študent pripravi in izvede tudi projekt ali izdelek oz. storitev.

PLAČILO CELOTNE ŠOLNINE
ALI PO OBROKIH *

1.700 €

za letnik

PLAČILO PO IZPITIH **

180 €

na izpit

300 €

vpisnina

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POSTOPEK VPISA
KNJIŽNICA DIPLOM
E-UČILNICA