tehnik računalništva2020-08-17T09:40:40+02:00

Project Description

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Raven strokovne izobrazbe: srednješolska izobrazba
Naziv: računalniški tehnik / računalniška tehnica

V današnjem času ni dneva, ko nebi vsak izmed nas prišel posredno ali neposredno v stik z računalnikom. Računalniška tehnologija prodira na vsa področja našega vsakdana, prisotna je v industriji vseh vrst, telekomunikaciji, prometu, svetu zabave, storitvenih dejavnostih… Poklic računalniški tehnik je široko zasnovan, odpira veliko možnosti in razsežnosti zaposlitve v različnih industrijah, obrti, storitvah, upravi in vseh ostalih ustanovah.

Računalniški tehnik zna načrtovati in razvijati spletne aplikacije, programirati, zna izdelovati spletne strani, računalniško oblikovati dokumente, vzdrževati komunikacijske sisteme in informacijske sisteme, vzdrževati in nameščati certifikate in kodirne algoritme; gre za širok krog znanj, ki so vsesplošno uporabna.

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izredno se v srednješolskih programih lahko izobražuje vsak, ki je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati pa ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Začetek izobraževanje je v oktobru, vključite pa se lahko tudi med šolskim letom. Organizirano delo običajno poteka 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času, praviloma od 16.30 ure dalje.

PRVI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • umetnost
 • geografija
 • kemija
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • informatika s tehniškim komuniciranjem
 • upravljanje s programirljivimi napravami: osnove programiranja
 • vzdrževanje informacijske strojne opreme
 • vzdrževanje informacijske programske opreme
 • izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
  – izdelava električnih inštalacij
  – izdelava komunikacijskih inštalacij
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti
 • tehnična podpora uporabnikom
 • poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku

DRUGI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • zgodovina
 • fizika
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • uporaba IKT pri poslovanju
  – informatika
  – podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem
 • upravljanje s programirljivimi napravami: programirljive naprave
 • vzdrževanje informacijske programske opreme
 • upravljanje z informacijsko programsko opremo
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti
 • strokovna terminologija v tujem jeziku

TRETJI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov
  – vzpostavitev omrežnih servisov
  – vzdrževanje omrežnih servisov
 • načrtovanje in postavitev podatkovnih baz
 • načrtovanje in razvoj programskih aplikacij
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti
 • nadgradnja temeljnih znanj

ČETRTI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik
 • sociologija
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij
  – razvoj spletnih aplikacij
  – vzdrževanje in dokumentiranje spletnih aplikacij
 • načrtovanje in postavitev podatkovnih baz
 • napredna uporaba podatkovnih baz
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti
 • nadgradnja temeljnih znanj

srednje strokovno izobraževanje

KONČANA OSNOVNA ŠOLA*

4.100 € – star program
4.100 € – prenovljen program (od šl. 2020/21 dalje)

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

70 €

za vsak posamezni splošnoizobraževalni predmet za posamezni letnik

90 €

za posamezni vsebinski sklop posameznega strokovnega modula

120 €

za posamezni strokovni modul

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POKLICNA MATURA
ZAKLJUČNI IZPIT
javnost ocenjevanja znanja
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA