ekonomski tehnik2018-08-11T03:36:37+00:00

Project Description

EKONOMSKI TEHNIK

Raven strokovne izobrazbe: srednješolska izobrazba
Naziv: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

Izobrazba Ekonomski tehnik omogoča širok spekter zaposlitve na različnih delovnih mestih: komercialni referent, bančni referent, referent v podpori bančnega poslovanja, knjigovodja, zavarovalniški asistent, poštni uslužbenec, tajnica/tajnik in še mnogo drugih.

S programom pridobite veliko praktičnih znanj, ki so uporabna na različnih delovnih mestih, hkrati pa odpira široke možnosti zaposlitve in nadaljevanja študija. Usposobite se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov, strokovno rast in razumevanje gospodarstva, socialnih spretnosti, pomembnih za javno nastopanje, samostojnega načrtovanja projektov in še mnogo več.

V izobraževalni program SSI (srednješolsko strokovno izobraževanje) se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje
 • nižje poklicno izobraževanje
 • ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih

V izobraževalni program PTI (poklicno tehniško izobraževanje) se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od  nazivov srednje poklicne izobrazbe:

 • trgovec
 • administrator
 • ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih

Začetek izobraževanje je v oktobru, vključite pa se lahko tudi med šolskim letom. Organizirano delo običajno poteka 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času, praviloma od 16.30 ure dalje.

PRVI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • umetnost
 • zgodovina
 • geografija
 • sociologija
 • kemija
 • biologija
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • projekti in poslovanje podjetja
  – informacijsko komunikacijska tehnologija
  – management
  – projektno delo
 • poslovni načrt
 • poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • praktično usposabljanje pri delodajalcu
 • interesne dejavnosti

DRUGI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja
  – ekonomika podjetja
  – poslovno računstvo in statistična analiza pojavov
  – razvoj in delovanje gospodarstva
 • materialno knjigovodstvo
  – denarno poslovanje
  – evidentiranje blaga in storitev
  – računovodenje proizvodnje
 • finančno knjigovodstvo
  – obračun plač
  – osnovna sredstva in drobni inventar
  – pokritje stroškov in prag rentabilnosti
 • strokovna terminologija v tujem jeziku
 • nadgradnja temeljnih znanj
 • interesne dejavnosti

PRVI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • umetnost
 • zgodovina
 • geografija
 • kemija
 • biologija
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • poslovni projekti
  – informacijsko komunikacijska tehnologija
  – projektno delo
 • interesne dejavnosti

DRUGI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • sociologija
 • psihologija
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • poslovanje podjetij
  – menedžment
  – trženje
 • sodobno gospodarstvo
  – gospodarske dejavnosti
  – razvoj in delovanje gospodarstva
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti

TRETJI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • ekonimika poslovanja
  – ekonomika podjetja
  – poslovno računstvo in statistična analiza pojavov
  – temeljne računovodske informacije

srednje poklicno tehniško izobraževanje

KONČANA SREDNJA
TRGOVSKA ŠOLA

2.510 €

NEDOKONČAN PROGRAM
EKONOMSKI TEHNIK PTI

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

srednje strokovno
izobraževanje

KONČANA
OSNOVNA ŠOLA*

4.110 €

NEDOKONČANA SREDNJA ŠOLA
ALI PREKVALIFIKACIJA

70 €

za vsak izpit

200 €

vpisnina za vsako šolsko leto**

možnost plačevanja šolnine
po rednih mesečnih obrokih
ali obročno po posameznih izpitih

INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POKLICNA MATURA
ZAKLJUČNI IZPIT
javnost ocenjevanja znanja
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA