ekonomski tehnik2020-08-17T09:45:08+02:00

Project Description

EKONOMSKI TEHNIK

Raven strokovne izobrazbe: srednješolska izobrazba
Naziv: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

Izobrazba Ekonomski tehnik omogoča širok spekter zaposlitve na različnih delovnih mestih: komercialni referent, bančni referent, referent v podpori bančnega poslovanja, knjigovodja, zavarovalniški asistent, poštni uslužbenec, tajnica/tajnik in še mnogo drugih.

S programom pridobite veliko praktičnih znanj, ki so uporabna na različnih delovnih mestih, hkrati pa odpira široke možnosti zaposlitve in nadaljevanja študija. Usposobite se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov, strokovno rast in razumevanje gospodarstva, socialnih spretnosti, pomembnih za javno nastopanje, samostojnega načrtovanja projektov in še mnogo več.

V izobraževalni program SSI (srednješolsko strokovno izobraževanje) se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje
 • nižje poklicno izobraževanje
 • ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih

V izobraževalni program PTI (poklicno tehniško izobraževanje) se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od  nazivov srednje poklicne izobrazbe:

 • trgovec
 • administrator
 • ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih

Izredno se v srednješolskih programih lahko izobražuje vsak, ki je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati pa ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Začetek izobraževanje je v oktobru, vključite pa se lahko tudi med šolskim letom. Organizirano delo običajno poteka 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času, praviloma od 16.30 ure dalje.

PRVI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • umetnost
 • zgodovina
 • geografija
 • sociologija
 • kemija
 • biologija
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • projekti in poslovanje podjetja
  – informacijsko komunikacijska tehnologija
  – management
  – projektno delo
 • poslovni načrt
 • poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • praktično usposabljanje pri delodajalcu
 • interesne dejavnosti

DRUGI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja
  – ekonomika podjetja
  – poslovno računstvo in statistična analiza pojavov
  – razvoj in delovanje gospodarstva
 • materialno knjigovodstvo
  – denarno poslovanje
  – evidentiranje blaga in storitev
  – računovodenje proizvodnje
 • finančno knjigovodstvo
  – obračun plač
  – osnovna sredstva in drobni inventar
  – pokritje stroškov in prag rentabilnosti
 • strokovna terminologija v tujem jeziku
 • nadgradnja temeljnih znanj
 • interesne dejavnosti

PRVI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • umetnost
 • zgodovina
 • geografija
 • kemija
 • biologija
 • športna vzgoja (oproščeno)
 • poslovni projekti
  – informacijsko komunikacijska tehnologija
  – projektno delo
 • interesne dejavnosti

DRUGI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • sociologija
 • psihologija
 • športna vzgoja (oproščeno)
 • poslovanje podjetij
  – menedžment
  – trženje
 • sodobno gospodarstvo
  – gospodarske dejavnosti
  – razvoj in delovanje gospodarstva
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti

TRETJI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • ekonomika poslovanja
  – ekonomika podjetja
  – poslovno računstvo in statistična analiza pojavov
  – temeljne računovodske informacije
 • sodobno gospodarstvo
  – pravno organizacijski vidik poslovanja
  – temelji pravne kulture
 • finančno poslovanje
  – finančni trgi in ustanove
  – prodaja finančnih storitev
  – plačilni promet in poslovanje z gotovino
 • praktično usposabljanje z delom
 • interesne dejavnosti
 • poslovni načrt

ČETRTI LETNIK

 • slovenščina
  – pisno
  – ustno
 • matematika
 • tuji jezik I
 • tuji jezik II
 • športna vzgoja (oprostitev ocene)
 • materialno knjigovodstvo
  – denarno poslovanje
  – evidentiranje blaga in storitev
  – računovodenje proizvodnje
 • finančno knjigovodstvo
  – obračun plač
  – osnovna sredstva in drobni inventar
  – pokritje stroškov in prag rentabilnosti
 • interesne dejavnosti
 • strokovna terminologija v tujem jeziku
 • nadgradnja temeljnih znanj
 • poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku
INFORMATIVNA PRIJAVA
ŠOLNINE
POKLICNA MATURA
ZAKLJUČNI IZPIT
javnost ocenjevanja znanja
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA