kakovost2019-11-10T12:05:04+02:00

POKI – ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje

V želji stalnega izboljševanja kakovosti izobraževanja odraslih smo se v letu 2012 vključili v projekt POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje.

Zavedamo se, da smo dobri, prilagodljivi in ustvarjalni, a vendar želimo biti še boljši in prav zato smo se odločili, da se vključimo v projekt POKI. S projektom POKI smo pričeli januarja 2012 na Andragoškem centru Slovenije. Projekt  sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Projekt POKI se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje« ter prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

Aktivnosti v okviru projekta POKI:

 • Na delavnicah, organiziranih s strani ACS-a smo spoznali teoretična stališča, potrebna za uvedbo modela za samoevalvacijo POKI.
 • Na novo sestavili skupino za kakovost – združili smo skupino za kakovost iz srednješolskih in višješolskih programov.
 • Po priporočilih vodij delavnic na ACS-u malenkost popravili vizijo, poslanstvo in vrednote Izobraževalnega centra Geoss d.o.o.
 • Opravili smo SWOT analizo našega podjetja.
 • Določili smo področja, podpodročja in kazalnike kakovosti za samoevalvacijo.
 • Opravili smo zgledovalni obisk na Ljudski univerzi Rogaška Slatina.
 • Na spletni strani našega podjetja smo za namen projekta dodali zavihke o kakovosti.
 • Naredili analizo zgledovalnega obiska.
 • Na podlagi izbranih kazalnikov smo s pomočjo aplikacije ACS-a oblikovali vprašalnik za udeležence izobraževanja odraslih.
 • Izpeljali smo izpolnjevanje vprašalnikov.
 • Zaključili smo samoevalvacijsko poročilo.
 • Na podlagi rezultatov samoevalvacijskega poročila smo pripravili akcijski načrt za področja, ki smo jih v letu 2013 izboljševali.

Aktivnosti v okviru projekta POKI:

 • Izdelali, sprejeli in oblikovali smo listino o kakovosti Izobraževalnega centra Geoss d.o.o..
 • Akcijski načrt razvoja kakovosti je bil potrjen s strani Komisije za kakovost in andragoškega zbora.
 • Uresničevanje nalog, ki smo si jih zadali v našem akcijskem načrtu.
 • SAMOEVALVACIJSKO POROČILO O KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IC GEOSS
 • LISTINA KAKOVOSTI IC GEOSS
 • AKCIJSKI NAČRT IC GEOSS vam predstavlja aktivnosti, ki smo jih v letu 2013 izpeljevali, za izboljšanje naših zadanih standardov kakovosti

kakovost višješolskega izobraževanja

Višja strokovna šola postopek samoevalvacije izvaja v skladu z Letnim delovnim načrtom ter spremlja kakovost procesov v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju preko organa Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Spremljanje kakovosti procesov poteka večinoma z anketiranjem, intervjuji, predlogi zbranimi s strani udeležencev ter predlogi za izboljšave, ki jih med drugim podajo tudi člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

Predavateljski zbor višje strokovne šole dne 24. 10. 2019 imenoval Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v sestavi:

 • predsednik: Janez Dulc, višješolski predavatelj
 • člani:
 1. Katja Špec Cirar, višješolska predavateljica
 2. Gabrijela Hauptman, višješolska predavateljica
 3. Marino Medeot, višješolski predavatelj
 4. Barbara Grintal, višješolska predavateljica
 5. Andrej Krajnc, višješolski predavatelj
 6. Sanja Morgan, predstavnica študentov  VSŠ
 7. Darjan Savšek,  predstavnik študentov VSŠ
 8. Sandra Katić, strokovna sodelavka za kakovost
 9. Gordana Marinović, strokovna sodelavka za kakovost

Delovanje komisije je opredeljeno v Poslovniku Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti

kakovost srednješolskega izobraževanja

Na področju srednješolskih programov skrbi za kakovost Komisija za kakovost, ki jo predlaga ravnateljica. Komisijo za kakovost sestavljajo predsednik in 8 članov (predstavniki zaposlenih, delodajalcev, udeležencev, predavateljev).

stran v izdelavi

stran v izdelavi