Izvajanje projekta MUNERA 3 v IC Geoss

V IC Geoss smo že tretje leto partnerji v projektu MUNERA 3 – Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022. To je program, v katerem se v obdobju 2018–2022 na 86 šolah v Sloveniji izvajajo programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki sledijo potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih. Programe usposabljanja financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Razvoj Slovenije bo v prihodnje močno odvisen od sposobnosti njenega odzivanja in prilagajanja na trende in izzive v globalnem okolju. Strategija razvoja Slovenije 2030 navaja, da demografski trendi, tehnološki razvoj, digitalizacija, naraščajoči pritiski na okolje ter drugi globalni megatrendi zahtevajo in krepijo pomen stalnega pridobivanja znanj in spretnosti za življenje skozi celotni življenjski cikel. Zato je pomembno, da učenje za in skozi vse življenje zajame čim širšo populacijo, pri čemer sta ključni kakovost in dostopnost. Učinkovit in kakovosten izobraževalni sistem, katerega namen je priprava posameznika na uspešno delo, kakovostno življenje in sodelovanje v družbi, je osnovni pogoj za konkurenčno gospodarstvo in družbeno blaginjo.

Z ustrezno in kvalitetno usposobljeno delovno silo lahko preko programov MUNERA 3 veliko pripomoremo k ustvarjanju podpornega okolja, sodobnega gospodarstva in družbe. Šole – partnerji v MUNERI 3 – igramo dvojno vlogo, saj delovno silo izobražujemo in usposabljamo glede na aktualne potrebe trga dela ter jo z ustreznimi programi lahko usmerjamo oz. uvajamo v nova razvojna področja sodobnega trga dela in sodobne družbe.

IC Geoss izvaja projekt MUNERA 3 na ravni višješolskega izobraževanja. Od študijskega leta 2018/2019 dalje lahko izrednim študentom, ki imajo status zaposlenih, iz naslova projekta MUNERA 3 zagotovimo financiranje šolnin. Financiranje je možno za vse smeri višješolskega študija: Ekonomist, Informatika, Logistično inženirstvo, Organizator socialne mreže, Strojništvo in Poslovni sekretar.

Do sedaj je v projektu sodelovalo že več študentov in mnogi so s pomočjo projekta MUNERA 3 izobraževanje na IC Geoss tudi uspešno zaključili.

Natančnejše informacije v zvezi s projektom so na voljo na spletni strani https://www.ic-geoss.si/visja-sola/projekt-munera-3/ oz. preko kontaktnih podatkov.

2021-05-12T15:15:50+01:00