Pogosta vprašanja glede vpisa v šl. 2024/25

Pričenjamo z vpisi v šl. 2024/25. Naše telefonske linije so precej zasedene z vašimi klici in vprašanji glede vpisa, zato vam na najpogostejša vprašanja odgovarjamo v nadaljevanju:

Kaj pomeni, da je izobraževanje izredno?

Izredno izobraževanje oz. Izobraževanje odraslih po javnoveljavnih programih je namenjeno odraslim, ki želijo pridobiti izobrazbo ali poleg že obstoječe izobrazbe nova znanja in veščine. Izredno izobraževanje je plačljivo.

Kako plačam šolnino?

Tako pri vpisu v srednješolske, kot pri vpisu v višješolske programe, sta na voljo dve možnosti plačevanja – po izpitih in obročno odplačevanje šolnine (razen izjem). V kolikor se odločite za plačilo po izpitih boste ob vpisu poravnali vpisnino (230 eur za prvi vpis v srednješolske programe izobraževanja odraslih in 300 eur za vpis v višješolske programe), nato pa ob prijavi na izpit še stroške izpita. Več informacij najdete v ceniku pri programu, ki vas zanima in pa v Razpisu za vpis, kjer so predstavljene tudi izjeme.

Ali z vpisom v srednješolski program dobim status dijaka?

Udeleženci, ki se izobražujejo izredno, so udeleženci izobraževanja odraslih, pravice z naslova statusa pa so izenačene s pravicami rednih dijakov.

Od kdaj do kdaj sem vpisan?

Če se vpišete v avgustu, ste vpisani od 1. 9. do 31. 8, če pa se vpišete med šolskim letom ste vpisani od dne, ko sklenete pogodbo o izobraževanju do 31. 8.

V višješolske programe pa ste vpisani od 1. 10. do 30. 9.

Kakšni so pogoji za vpis v srednješolski program izobraževanja odraslih?

V srednješolski program se lahko vključite, ko zaključite najmanj osnovno, nižjo poklicno ali srednjo poklicno šolo. Izredno pa se v srednješolskih programih lahko izobražuje vsak, ki je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati pa ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Več informacij najdete v razpisu za vpis, ki je objavljen na naši spletni strani.

Končano imam gimnazijo / srednjo poklicno šolo. Ali se lahko vpišem v program srednješolskega izobraževanja odraslih?

Da. Tudi če ste že zaključili gimnazijsko ali drugo srednješolsko, poklicno izobraževanje se lahko vpišete v izredno srednješolsko izobraževanje odraslih in opravite prekvalifikacijo ali dokončate srednješolsko izobraževanje, ne glede na vašo starost.

Ali se lahko že danes zglasim pri vas in se vpišem v srednješolski program izobraževanja odraslih?

Vpisi bodo potekali od 19. 8. 2024 do zasedbe prostih vpisnih mest za prvi vpis, vendar najkasneje do 31. marca 2025.  Če se zanimate za vpis, izpolnite informativno prijavo in kontaktirali vas bomo.

Katere pravice mi pripadajo ob vpisu v SREDNJEŠOLSKI program izobraževanja odraslih?

Udeleženec izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po javnoveljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, ima pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter pravic v skladu s posebnimi predpisi, če ni v delovnem razmerju, prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

*določene pravice je možno uveljaviti samo do dopolnjenega 26. leta

Ali se lahko vpišem v izredno izobraževanje, čeprav sem starejši od 26 let?

Da, vpis v izobraževanje odraslih je mogoč ne glede na vašo starost, toda po dopolnjenem 26 letu starosti niste več upravičeni do koriščenja določenih pravic z naslova statusa udeleženca izobraževanja odraslih. Izredno se v srednješolskih programih lahko izobražuje vsak, ki je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati pa ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Kakšni so pogoji za vpis izredni program višješolskega izobraževanja?

  • končana splošna matura, poklicna matura (ali zaključni izpit oz. diploma pred letom 2002);
  • opravljen mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Katere pravice mi pripadajo ob vpisu v VIŠJEŠOLSKI program?

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04100/1354/22 – ZUPŠ-1 in 102/23) v 41. členu navaja da: »Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega zavarovanja ter drugih ugodnosti in pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve. Pravice in ugodnosti iz statusa lahko študent uveljavlja največ tri leta, ne glede na to, ali je študiral redno ali izredno, razen v primerih, ki jih določa ta zakon«.

Kako se vpišem v višješolski program?

2 prijavni rok poteka med 23. in 29. avgustom 2024. V tem času morate oddati prijavo preko Višješolske prijavne službe v Celju. S prijavo vam lahko pomagamo tudi v referatu IC Geoss. Izpolnite informativno prijavnico in kontaktirali vas bomo. Po oddaji prijave nam bo Višješolska prijavna služba v Celju do 23. septembra sporočila izide izbirnega postopka in če ste bili sprejeti vas bomo povabili na vpis, ki poteka do 1. oktobra.

Ali se lahko vpišem preko spleta?

Ne. Preko spletne strani oddate informativno prijavo za vpis. Na tej podlagi vas kontaktiramo in vam podamo nadaljnje informacije. Po prejemu vaše dokumentacije pa vas povabimo na vpis. Tako za vpis v srednješolske programe izobraževanja odraslih kot za vpis v višješolske programe se morate osebno zglasiti na našem sedežu v Litiji ob dogovorjenem terminu.

Informativna prijava za vpis v srednješolske programe -> https://www.ic-geoss.si/srednja-sola/srednja-sola-prijavnica/
Informativna prijava za vpis v višješolske programe -> https://www.ic-geoss.si/visja-sola/visja-sola-prijavnica/ 

Ali so predavanja obvezna?

Ne, je pa obiskovanje vseh organiziranih oblik izobraževanja zelo priporočljivo. Izobraževalni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja se izvajajo kot izredno izobraževanje tako, da se zagotavlja enak standard znanja kot v rednem izobraževanju, prilagodi pa se organizacija, časovna razporeditev izobraževanja, preverjanje in ocenjevanje ter napredovanje. Pri zaključnem izpitu in pri poklicni maturi pa se uporabljajo enaki predmetni izpitni katalogi kot v rednem izobraževanju.