Program2021-06-14T11:27:39+02:00

Program

KOMU JE NAMENJEN PROGRAM? 

Program je namenjen brezposelnim osebam, ki želijo nadgraditi svoje funkcionalne, socialne in delovne kompetence, posebej še osebam, ki se v svojem življenju soočajo z različnimi ovirami, ki jim otežujejo vstop na trg dela.

CILJNA SKUPINA ZA VKLJUČITEV SO:

 • Odrasli upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči,
 • odrasle osebe s socialno problematiko, ki niso prejemniki denarne socialne pomoči,
 • osebe, ki so vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.

KAKO SE VKLJUČITI?

Za vključitev v program lahko kontaktirate Izobraževalni center Geoss (031 759 355) ali pa se obrnete na svetovalca na Uradu za delo oziroma Centru za socialno delo.

PRAVICE, KI JIH UDELEŽENCI PRIDOBIJO Z VKLJUČITVIJO V PROGRAM:

 • denarna nagrada, ki znaša 0,80 €/uro;
 • povrnitev stroškov za prevoz: oseba je upravičena do povračila stroškov za prevoz, če je kraj stalnega ali začasnega prebivališča, v katerem v času izvajanja programa dejansko prebiva, od kraja izvajanja aktivnosti programa SA oddaljen najmanj 1 km v eno smer programa (najnižja cena vozovnice za javni prevoz; če ni javnega prevoza udeležencu pripada povračilo v obliki kilometrine 0,13 €/km);
 • povrnitev stroškov za prehrano 3,70 €/dan, če je udeleženec dnevno prisoten najmanj 4 ure.

Denarna nagrada ne vpliva na višino denarne socialne pomoči, ki jo prejema vključena oseba. Izključuje pa se z dodatkom za aktivnost – do dodatka za aktivnost so upravičene zaposlene osebe ali osebe, ki opravljajo prostovoljno delo.

IZVEDBA: posamezen program socialne aktivacije se izvaja 8 (osem) mesecev, pri čemer izvedba poteka po naslednjih fazah:

1 faza: traja 1 (en) mesec in je namenjena pripravam na izvajanje programa,

2 faza: traja 6 (šest) mesecev in je namenjena neposrednemu izvajanju programa z udeleženci. Tafaza poteka v treh modulih:

   Modul I – uvodni modul, trajanje 1 mesec, 4 ure/dan, 3x/teden

 • aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, namenjene predvsem spoznavanju udeležencev in izvajalca ter udeležencev med seboj,
 • aktivnosti za motiviranje udeležencev in njihovo osebnostno rast (delo v manjših skupinah, ciljno usmerjene vodene pogovore, socialne igre in individualno delo z udeleženci,
 • aktivnosti za dvig socialnih kompetenc (vsebine na temo komunikacije, vključevanja v družbo, prostovoljstva, timskega dela, javnega nastopanja, odnosov v družini in na delovnem mestu, sprejemanj odgovornosti ipd.),
 • individualno delo z osebami (vzpostavljanje zaupnega odnosa na individualni ravni).

   Modul II – izvedbeni modul, trajanje 4 mesece, 6 ure/dan, 5x/teden

 • aktivnosti za spoznavanje trga dela (spoznavanje lokalnega trga dela s predstavitvijo potencialnih delodajalcev in drugih organizacij, obisk predstavnikov različnih organizacij, spoznavanje lokalnega trga dela prek zaposlitvenih portalov),
 • aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc (delavnice s področja finančne pismenosti, s področja računalniške pismenosti, funkcionalna in bralna pismenost, ustvarjalne delavnice),
 • aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop oz. približevanje trgu dela (delavnice za vrednotenje in spoznavanje lastnih kompetenc, uporaba metode SMART za določanje in evalvacijo zastavljenih ciljev, pregled prostih delovnih mest, priprava prošenj in ponudb za delo, priprava življenjepisa, priprave na zaposlitveni razgovor, poslovni bonton in poslovno komuniciranje, delavnica s svetovanjem glede možnosti nadaljevanja ali zaključevanja šolanja, prekvalifikacij, dodatnih izobraževanj/ usposabljanj glede na cilje posameznih udeležencev),
 • pridobitev praktičnih izkušenj za trg dela (spoznavanje procesov dela na način učenja skozi delo pod vodstvom mentorja),
 • individualno delo z udeleženci.

   Modul III – zaključni modul, trajanje 1 mesec, 4 ure/dan, 3x/teden (iskanje izhodov za vključene osebe)

 • aktivnosti, usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev (delavnice s področja iskanja zaposlitve na običajnem trgu dela),
 • pregled doseženih ciljev udeležencev,
 • zagovorništvo, svetovanje in podpora pri vstopanju na trg dela – individualno in skupinsko delo,
 • individualno delo z udeleženci.

3 faza: traja 1 (en) mesec in je namenjena dodatnemu individualnemu delu z udeleženci po izhodu iz programa

Facebook stran projekta
VSE NOVICE PROJEKTA

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si