PRAVILNIKI, OBRAZCI IN PRAKSA

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenem izpitu (oceno izpita). Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna.

Organiziranost praktičnega izobraževanja je podrobno opisana v Priročniku – Praktično izobraževanje, 2023. Priročnik vsebuje informacije glede organiziranosti in poteka PRI ter navodila za vse deležnike v procesu PRI: Priročnik – Praktično izobraževanje 2023

ARHIV PRIROČNIKOV – PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE:

ŠTUDENT MORA NAJPREJ ODDATI VLOGO ZA PRIZNAVANJE OZIROMA POROČILO O OPRAVLJENEM PRI. IN SICER:

 1. Študenti brez formalnih delovnih izkušenj, ki nimajo nobenih formalnih delovnih izkušenj opravljajo RPI med študijskim letom v obsegu določenim s katalogi znanj.

Pred pričetkom opravljanja PRI mora biti sklenjena tripartitna pogodba med šolo, študentom in podjetjem, kjer bo študent prakso opravljal. Podjetje študentu določi mentorja, ki spremlja in vodi njegovo delo.

Po opravljenem PRI odda študent POROČILO o opravljenem PRI. Vsebina del in nalog, ki jih študent opravlja in posledično poročilo se moja ujemati s cilji PRI objavljenih v katalogih znanj.

 2. Študentom, ki imajo vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj se PRI lahko prizna – izdelati morajo le seminarsko nalogo oziroma projektno nalogo in jo uspešno zagovarjati.

Študenti oddajo VLOGO ZA PRIZNANJE. Sestavni del vloge je tudi opis delovnih izkušenj (opis področja dela, delovnih mest in delovnih nalog/izkušenj), ki mora biti pravilno izpolnjen in potrjen s strani delodajalca. V primeru, če so študenti opravljali delo pri več delodajalcih, oddajo več potrdil. V primeru, da se študentu PRI prizna, mora izdelati seminarsko nalogo oz. projektno nalogo v povezavi z določenim modulom 1. oziroma 2. letnika. Tema seminarske naloge oz. projektne naloge, ki jo določi mentor PRI na šoli, je povezana s konkretnimi delovnimi izkušnjami in se mora ujemati s cilji PRI objavljenih v katalogih znanj. V primeru, da se študentu PRI ne prizna, mora študent opravljati PRI kot je opisano v prvi točki.

Delovne izkušnje so lahko pridobljene v rednem delovnem razmerju, delu preko študentskega servisa, prostovoljnem delu, članstvu v društvih/klubih in drugih oblikah dela, ne glede na status zaposlitve.

Cilj praktičnega izobraževanja so podrobno opisani v katalogih znanj.

 

NA OSNOVI VLOGE OZIROMA POROČILA SE DOLOČI NASLOV ZA SEMINARSKO OZIROMA PROJEKTNO NALOGO.

Pri pisanju seminarske oziroma projektne naloge za PRI bodite pozorni, da v nalogi poudarite in dobro opišete vaše delo, ki ste ga opravljali v času prakse. Naloga naj ne temelji le na teoretičnem opisovanju določenih področij. Delo, ki ga opisujete, se mora ujemati s formativnimi cilji iz katalogov PRI. Obseg naloge minimalno 13 strani. Nalogo pošljete v elektronski obliki na e-naslov gordana@ic-geoss.si.  

OBRAZCI, TRIPARTITNA POGODBA IN PODROBNEJŠE INFORMACIJE PO PROGRAMIH so objavljeni v nadaljevanju.

praktično izobraževanje -navodila-spletna stran 2022-2023 OBVEZNO PREBERITE

EKONOMIST

INFORMATIKA

LOGISTIČNO INŽENIRSTVO 2007

LOGISTIČNO INŽENIRSTVO 2022

ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE

POSLOVNI SEKRETAR

STROJNIŠTVO