računovodja2018-08-11T04:45:16+02:00

Project Description

RAČUNOVODJA

Prenovljen in še bolj praktičen program.

Vabimo vas, da se udeležite računovodske šole za pridobitev poklicnega certifikata Računovodja/računovodkinja za majhne družbe, s.p. in zavode, ki je enakovredno merilo spretnostim in znanju, pridobljenem v šolskem sistemu in ima javno veljavo. Vstopni pogoj za pristop k izpitu je najmanj srednja strokovna oziroma splošna izobrazba, zaželeno pa je tudi nekaj praktičnih izkušenj v računovodstvu in predvsem veselje do poklica.

Za vas smo pripravili 100 urno praktično usposabljanje, na katerem se boste učinkovito pripravili na izpit za pridobitev poklicne kvalifikacije, predavatelji pa vas bodo s svojimi praktičnimi izkušnjami in veščinami pripravili na vašo nadaljnjo poklicno pot.

PRAVNI VIDIK GOSPODARSKEGA IN FINANČNEGA POSLOVANJA

 • delovno pravo – pogodba o zaposlitvi, splošni akti, pravila v zvezi  z zaposlovanjem in prenehanjem delovnega razmerja, evidence, varstvo osebnih podatkov, dopust, regres, prejemki, delovni čas, mobing…
 • osnove prava EU – kaj in kako nas zavezuje
 • pravo gospodarskih družb – statusne oblike in njihove posebnosti, letna poročila…
 • obligacijsko oz. pogodbeno pravo – osnove glede sklepanja pogodb, tipi pogodb, posebnosti…
 • finančno pravo – finančno poslovanje podjetij, insolventnost, izvršba…

RAČUNOVODSTVO IN RAČUNOVODSKI PREDPISI

 • osnove računovodstva in slovenski računovodski standardi s praktičnim prikazom knjiženja tipičnih poslovnih dogodkov
 • vsebina posameznih postavk in sestavljanje bilance stanja, izkaza poslovnega izida in pojasnil k njim, oziroma kaj lahko razberemo iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida
 • izračun najpogostejših kazalnikov uspešnosti poslovanja na praktičnih primerih iz prakse
 • knjiženje poslovnih dogodkov in »praktična izdelava« bilance stanja in izkaza poslovnega izida
 • knjiženje in poslovno poročanje za društva in druge neprofitne organizacije

DAVKI IN DRUGE DAJATVE

 • davčni sistem v RS – vrste davkov in njihov pomen
 • posredni davki z vsemi aktualnimi novostmi – DDV novosti in odpravljanje nejasnosti, s katerimi se srečujemo v praksi; praktični prikaz knjiženj DDV, izdelava obračuna in ostalih poročil…
 • premoženjski davki
 • neposredni davki z vsemi aktualnimi novostmi: Zakon o dohodnini – obdavčitev »aktualnih« dohodkov fizičnih oseb (poslovodna pogodba, obdavčitev dohodka prokurista, avtorski honorar…) v povezavi z novim ZPIZ-2; Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in njegov obračun; posebnosti pri sestavi davčnega obračuna za društva in neprofitne organizacije; Zakon o posebnem davku na določene prejemke…
 • zakon o davčnem postopku – osnove, ki jih mora poznati vsak računovodja.

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

CENA USPOSABLJANJA SE PRILAGAJA GLEDE NA ŠTEVILO UR IN ŠTEVILO UDELEŽENCEV

PRIJAVI SE