PROJEKT POUSTVARJANJE EVROPEJCEV
SKOZI UČENJE ZGODOVINE, UMETNOSTI IN KULTURE

Izobraževalni center Geoss je znan po svoji angažiranosti tako v lokalnem kot v širšem družbenem okolju, še posebej na področju izobraževanja odraslih, kjer venomer stremimo k pridobivanju novih kompetenc s ciljem odraslim ponuditi optimalno kvaliteto izobraževanja. V naših ambicijah in ciljih stremimo tudi dlje, in sicer v okviru projekta Erasmus+ razvijamo nove metode in pripravljamo učne vsebine tudi za evropske potrebe.

Projekt Poustvarjanje Evropejcev skozi učenje zgodovine, umetnosti in kulture (REHAC Learning) ustvarja nove in učinkovite načine za usposabljanje in dvig kompetenc pedagogov, ki usposabljajo in podpirajo begunce.

Učitelji v šolah in izvajalci izobraževanja odraslih se zaradi različnih večkulturnih skupin udeležencev izobraževanja pri svojem delu srečujejo z vse večjimi izzivi. Organiziranje in vodenje učenja v takšnih skupinah zahteva nove usposobljenosti in povečano zavest o okoliščinah, s katerimi se soočajo populacije udeležencev. Cilj projekta je pedagogom pomagati graditi na svojih pedagoških sposobnostih in znanjih z uporabo inovativnih metod, ki temeljijo na izkustvenem učenju.

Z razvojem učnih metodologij, materialov in orodij, katerih namen je premagovati izključenost, ki jo izkušajo begunci zaradi neobvladovanja novega jezika in zaradi ovir, ki jih povzroča nenadna presaditev v novo kulturo skupaj z osebnimi stiskami in nizko kvaliteto življenja, si projekt prizadeva združevati humanističen pristop z inovativnim učnim procesom in hkrati omogoča začetek nemotenega procesa integracije za vključevanje beguncev v družbo in delovni trg gostujoče države.

Zaposleni na Ic Geoss smo se oktobra udeležili drugega partnerskega sestanka, ki je potekal med 18. in 20. oktobrom 2017 v mestu Tønsberg na Norveškem. Delo je potekalo na University College of Southeast Norway Vestfold.

Partnerstvo ima širok razpon strokovnosti pri zagotavljanju izobraževanja odraslih, Delo poteka znotraj rednih učnih centrov za odrasle, v muzejih in kulturnih centrih ter na univerzah. Skupni dejavniki partnerstva so: spodbujanje migrantov pri vključevanju v novo kulturo, vseživljenjsko učenje, podpora pri pridobivanju temeljnih znanj in spretnosti za »nov začetek«, uporaba kulturnih ustanov za lajšanje učenja in razvijanje jezika ter potreba po močni podporni mreži za vse deležnike izobraževanja znotraj Evropske skupnosti in znotraj njihove lastne države.

Skozi projekt ustvarjamo novo, inovativno metodologijo, nove pristope k učenju in obravnavanju vsebin skozi pripovedovanje zgodb skozi zgodovino, umetnost in kulturo z namenom inkluzije in integracije v evropsko družbo.