ŠTUDIJSKO GRADIVO
LOGISTIČNO INŽENIRSTVO (Ur.l.RS, št. 117/2007)

PRVI LETNIK

  • Gradivo in informacije za predmet za š.l. 2022/2023:               GRADIVO JE OBJAVLJENO V APLIKACIJI MS TEAMS.

Gradivo in informacije za predmet za š.l. 2022/2023 bo objavljeno vsaj 7 pri pred pričetkom predavanj.

_______________________________________________________________________

GRADIVO IN INFORMACIJE O PREDMETU ZA Š.L. 2020/2021:

DRUGI LETNIK

GRADIVO IN INFORMACIJE O PREDMETU ZA Š.L. 2022/2023:

Gradivo je objavljeno stisnjeni obliki (v formatu zip)

_______________________________________________________________________

GRADIVO IN INFORMACIJE O PREDMETU ZA Š.L. 2020/2021:

Katalog znanj EKP

Predstavitev predmeta in obveznosti študentov LI

skripta: Ekonomika_podjetja-Krizman_Rajter

predavanja:

vaje:

neobvezno gradivo:

GRADIVO IN INFORMACIJE O PREDMETU ZA Š.L. 2022/2023:

Višješolski študijski programi so dve letni programi. V skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur.l.RS, št. 86/04 in 100/13) in Navodili za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju  (Ur.l. RS, št. 43/2012) šola izvede program v treh letih. V prvih dveh letih izobraževanja opravljajo študenti študijske obveznosti za 1. in 2. letnik. V tretjem letu pa opravijo še diplomsko delo z zagovorom.

Posebnost izrednega študija, ki izhaja iz Navodil za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 43/2012), je, da se program ne izvaja strogo po letnikih, temveč lahko v istem študijskem letu študenti opravljajo obveznosti tako za prvi kot drugi letnik, v dveh študijskih letih pa se izvede celoten program.