O projektu2022-02-16T11:49:19+02:00

O projektu

Izobraževalni center Geoss d.o.o. je bil kot vodja konzorcija izbran na javnem razpisu za sofinanciranje projektov socialne aktivacije s projektom »Točka SODELOVANJA« za izvedbo projekta Osrednja Slovenija-vzhod, v krajih izvedbe Domžale in Litija. Konzorcijski partner v projektu je Gerontološki raziskovalni inštitut, ki izvaja projekt v Domžalah.

Projekt Točka SoDELOVANJA se je pričel izvajati 23. 10. 2019.

CILJ PROJEKTA je socialna vključenost in preprečevanje tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin skozi razvoj socialnih veščin in spretnosti, dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti, osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela, aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije, dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela, okrepiti povezovanje različnih deležnikov v lokalnem okolju.

NAMEN PROJEKTA je socialna vključenost oseb iz ciljnih skupin projekta ter povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti z namenom olajšanja prehoda na trg dela. V programu imajo osebe možnost razvoja ali nadgraditve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc za izboljšanje možnosti vstopa na trg dela.

REZULTATI PROJEKTA projekt Točka SoDELOVANJA svojimi aktivnostmi dosega specifične cilje, ki na celovit način prispeva k reševanju problemov socialne izključenosti in tveganja revščine za udeležence ter k izboljšanju njihove zaposljivosti in krepi sodelovanje različnih deležnikov v regionalnem okolju (Center za socialno delo, Urad za delo Litija, potencialni delodajalci ter druge organizacije iz lokalnega okolja).

FINANCER: Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Facebook stran projekta
VSE NOVICE PROJEKTA