Warning: Undefined array key "hidden" in /home/icgeoss/domains/ic-geoss.si/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/icgeoss/domains/ic-geoss.si/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/icgeoss/domains/ic-geoss.si/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/icgeoss/domains/ic-geoss.si/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/icgeoss/domains/ic-geoss.si/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/icgeoss/domains/ic-geoss.si/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Zakaj je vseživljenjsko učenje pomembno?

Vseživljenjsko učenje je dejavnost in proces, ki obsega vse oblike učenja– udeleževanje raznovrstnih tečajev, delavnic, seminarjev in usposabljanj na delovnem mestu (neformalno izobraževanje) ali samostojna namenska krepitev znanja (priložnostno učenje). Vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje omogoča lažje soočanje z globalnimi izzivi, prilagodljivost na trgu dela in socialno vključenost.

Po evropskem kazalniku vseživljenjskega učenja je Slovenija nad povprečjem EU vendar delež odraslih, vključenih v formalno ali neformalno izobraževanje, v zadnjih letih pada. Vključenost odraslih prebivalcev (25–64 let) v vseživljenjsko učenje je  leta 2018 znašala 11,4 % in je bila višja kot v povprečju EU, kjer je znašala 11,1 %, vendar ne dosega cilja Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju do leta 2020, ki je 15 % (ReNPIO 2012 – 2020).

Tako pri nas kot v EU je delež učečih se skoraj dvakrat večji v skupini mlajših (od 25 do 34 let) kot starejših (od 55 do 64 let), največ je tistih s terciarno izobrazbo, najmanj pa ljudi z osnovno šolo. Največja ovira pri vključevanje posameznikov v aktivnosti VŽU je prepričanje, da stalnega izobraževanja in usposabljanja ne potrebujejo, pogosti izgovori pa so, da nimajo časa zaradi družine, da programi niso usklajeni z delovnim urnikom in da povzročajo stroške. Ponudniki neformalnega izobraževanja so bili v Evropski uniji v skoraj tretjini primerov delodajalci, v Sloveniji pa ustanove za neformalno učenje in usposabljanje.

Na Izobraževalnem centru Geoss spodbujamo vključevanje odraslih v aktivnosti vseživljenjskega učenja preko sodelovanja v projektu KORAK – Kompetence za razvoj kariere. S programi v projektu izboljšujemo kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki so nižje izobraženi in starejši od 45 let. V letu 2019 je bilo v okviru projekta izvedenih 18 brezplačnih izobraževalnih programov v katerega se je vključilo okoli 200 udeležencev iz občin Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani in širše.

Poleg tega zadnjih 10 let sodelujemo, kot območni koordinator, pri vseslovenski akciji Tedni vseživljenjskega učenja. Glavno sporočilo akcije je, da se izobražujmo in usposabljajmo v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih tekom življenja prevzemamo. To nas bogati, družbi kot celoti pa omogoča hitrejši napredek in boljšo prilagodljivost. V letu 2019 smo koordinirali prireditve 29 podizvajalcev, ki so skupno izvedli 64 prireditev. Prireditve je obiskalo okrog  5800 udeležencev. Tudi v letu 2020 smo se prijavili na javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih. Zaradi pandemije so Tedni vseživljenjskega učenja prestavljeni na jesenski čas, predvidoma 4. september – 9. oktober 2020.

Izvedli smo tudi že 14 Študijskih krožkov. Gre za majhne skupine za neformalno učenje, kjer se učijo in družijo interesenti in radovedni ob določeni tematiki. Študijski krožki so dejavni pri ohranjanju vitalnosti in pri razvoju domačega okolja, v katerem živimo, promovirajo vseživljenjsko učenje, sožitje ter prispevajo k socialni aktivaciji, k razvoju podeželja ter k osebnemu razvoju posameznika.

Sodelujemo pa tudi pri izvajanju več Erasmus+ projektov na področju vseživljenjskega izobraževanja odraslih. Projekt MeTURA – Nazaj h koreninam razvija aktivnosti terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine, projekt LIDS spodbuja digitalno opismenjevanje in razvija programe digitalnega učenja.