Socialna aktivacija2020-05-21T13:23:08+02:00

Socialna aktivacija

Izobraževalni center Geoss d.o.o. je bil kot vodja konzorcija izbran na javnem razpisu za sofinanciranje projektov socialne aktivacije s projektom »Točka SODELOVANJA« za izvedbo projekta Osrednja Slovenija-vzhod, v krajih izvedbe Domžale in Litija. Konzorcijski partner v projektu je Gerontološki raziskovalni inštitut, ki izvaja projekt v Domžalah.

CILJ PROJEKTA je socialna vključenost in preprečevanje tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin skozi razvoj socialnih veščin in spretnosti, dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti, osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela, aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije, dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela, okrepiti povezovanje različnih deležnikov v lokalnem okolju.

NAMEN PROJEKTA je socialna vključenost oseb iz ciljnih skupin projekta ter povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti z namenom olajšanja prehoda na trg dela. V programu imajo osebe možnost razvoja ali nadgraditve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc za izboljšanje možnosti vstopa na tg dela.

KOMU JE NAMENJEN PROGRAM? Program je namenjen osebam, ki se v svojem življenju soočajo z različnimi ovirami, ki jim otežujejo vstop na trg dela in jih vodijo v stanje socialne izključenosti (zdravstvene, stanovanjske, duševne, družinske, ipd.…). Potencialni kandidat za socialno aktivacijo je lahko:

 • dolgotrajno brezposelna oseba;
 • oseba s situacijskimi ovirami (zelo pogosto so povezane z motivacijo);
 • oseba z zdravstvenimi ovirami, ki (praviloma) ne pomenijo invalidnosti;
 • oseba s težavami v duševnem zdravju, ki (praviloma) ne pomenijo invalidnosti;
 • zdravljen odvisnik (nikakor ne nezdravljen);
 • funkcionalno nepismena oseba (vključno z digitalno nepismenostjo);
 • osebe brez oziroma s slabo socialno mrežo;
 • osebe, ki se ne znajdejo v odnosih z drugimi (npr. komunikacija, postavljanje meja, izpostavljanje svojih potreb in želja, ipd.)

IZVEDBA PROGRAMA: posamezen program socialne aktivacije se bo izvajal 8 (osem) mesecev, pri čemer bo izvedba potekala po naslednjih fazah:

 • 1 faza: traja 1 (en) mesec in je namenjena pripravam na izvajanje programa,
 • 2 faza: traja 6 (šest) mesecev in je namenjena neposrednemu izvajanju programa z udeleženci,
 • Modul I – uvodni modul, trajanje 1 mesec, 4 ure/dan, 3x/teden – spoznavanje v skupini.
 • Modul II – izvedbeni modul, trajanje 4 mesece, 6 ure/dan, 5x/teden –  spoznavanje trga dela in procesa dela pri izbranih
  delodajalcih na način učenja skozi delo,
 • Modul III – zaključni modul, trajanje 1 mesec, 4 ure/dan, 3x/teden (iskanje izhodov za vključene osebe)
 • 3 faza: traja 1 (en) mesec in je namenjena dodatnemu individualnemu delu z udeleženci po izhodu iz programa.

PRAVICE, KI JIH UDELEŽENCI PRIDOBIJO Z VKLJUČITVIJO V PROGRAM:

 • denarna nagrada, ki znaša 0,80 €/uro;
 • povrnitev stroškov za prevoz: oseba je upravičena do povračila stroškov za prevoz, če je kraj stalnega ali začasnega prebivališča, v katerem v času izvajanja programa dejansko prebiva, od kraja izvajanja aktivnosti programa SA oddaljen najmanj 1 km v eno smer programa (najnižja cena vozovnice za javni prevoz; če ni javnega prevoza udeležencu pripada povračilo v obliki kilometrine 0,13 €/km);
 • povrnitev stroškov za prehrano 3,70 €/dan, če je udeleženec dnevno prisoten najmanj 4 ure.

Denarna nagrada ne vpliva na višino denarne socialne pomoči, ki jo prejema vključena oseba. Izključuje pa se z dodatkom za aktivnost – do dodatka za aktivnost so upravičene zaposlene osebe ali osebe, ki opravljajo prostovoljno delo.

Projekt Točka SoDELOVANJA se je pričel izvajati 23. 10. 2019.

Facebook stran projekta
VSE NOVICE PROJEKTA

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si